Home

Podróże w głąb pamięci. Realizacje tematu kraju lat dzieciństwa i młodości w wybranych wierszach poetów z kręgu emigracyjnych „Wiadomości”

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lutomierski, Marcin
dc.date.accessioned 2019-09-18T14:55:45Z
dc.date.available 2019-09-18T14:55:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Aksjologia podróży, red. nauk. Zbigniew Krawczyk, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz, Warszawa 2012, pp. 258-274.
dc.identifier.isbn 978-83-62644-14-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6015
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu są opublikowane na łamach londyńskich „Wiadomości” wiersze o tematyce rodzinnych stron. Temat kraju lat dzieciństwa i młodości stanowi bogaty zespół obrazów, motywów, ujęć i wariantów dialogujących przede wszystkim z twórczością Mickiewicza. Autorzy rekonstruujący obrazy rodzinnych stron bardzo często dokonują wtórnej ich mitologizacji oraz sakralizują pojęcie ojczyzny. Celem artykułu jest próba ukazania, jak wspomnieniowe podróże kompensują dotkliwości życia na obczyźnie, wzmagają poczucie oddalenia i osamotnienia oraz wywołują nostalgię. Istotna jest tu rola pamięci, która jawi się nie tylko jako ciężar, ale i forma ocalenia czy inspiracja dla autorów. Niniejsze rozważania podejmują także zagadnienie dialogu z tradycją literacką. Pełni on wielorakie funkcje, gdyż m.in. prowadzi do wtórności, pomaga wyrazić własne emocje, wzmacnia ekspresję literackiego przekazu, służy budowaniu nostalgicznego nastroju wypowiedzi, jest wyrazem hołdu dla twórczości romantyków.
dc.description.abstract The subject of the article are poems concerning homeland published in London „News”. The subject of the country of childhood and youth consists of a rich set of pictures, motifs, variants which are in a dialogue primarily with Mickiewicz’s works. The authors who reconstruct the pictures of a homeland very often mythologiza those places again and they make the homeland sacred. The aim of the article is an attempt to show how reminiscence journeys compesate hardships of living in foreign country, increase the feelings of being away and loneliness and cause nostalgia. Memory plays a crucial role which is seen not only as a burden but also as a form of saving or the inspiration for authors. The work is an attempt to take up a dialogue with a literary tradition. It serves many functions, because it leads to secondariness, allow t oexpress one’s own emotions more easily, enhances the expressiveness of literary conveyance, helps to build a nostalgic mood of expression, and is a form of tribute to the works of romantic writers.
dc.language.iso pol
dc.publisher AlmaMer Szkoła Wyższa
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject pamięć
dc.subject memory
dc.subject poezja emigracyjna
dc.subject emigration poetry
dc.subject "Wiadomości"
dc.subject nostalgia
dc.title Podróże w głąb pamięci. Realizacje tematu kraju lat dzieciństwa i młodości w wybranych wierszach poetów z kręgu emigracyjnych „Wiadomości”
dc.title.alternative Journeys into memory. Realizations of the subject of a country of childhood and youth in the poetry of emigration circles of "Wiadomości"
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations