logo

Strona główna

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Regulamin Repozytorium UMK

W związku z zarządzeniem Rektora z dnia 18 grudnia 2012 r. o utworzeniu na UMK w roku 2012 repozytorium otwartego o charakterze instytucjonalnym, powołuje się do życia niniejszy Regulamin.

§ 1

1. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników UMK oraz promowanie badań naukowych prowadzonych w UMK, wzmocnienie jakości dydaktyki i szeroka wymiana wiedzy z sektorem gospodarczym.

2. Regulamin określa zasady umieszczania i udostępniania materiałów elektronicznych pracowników UMK oraz doktorantów.

§ 2

1. Repozytorium UMK jest bazą danych oraz zbiorem materiałów naukowych stworzonych przez pracowników UMK oraz opublikowanych na UMK.

2. Zasób repozytorium będzie gromadzony częściach wydzielonych dla poszczególnych wydziałów i innych jednostek UMK, gdzie prowadzone są badania i dydaktyka.

3. W repozytorium można zamieszczać wszystkie formy materiałów naukowych i dydaktycznych istniejących w formie elektronicznej w szczególności:

 • artykuły i rozprawy naukowe
 • prace doktorskie
 • materiały konferencyjne
 • materiały dydaktyczne
 • czasopisma naukowe
 • zbiory danych badawczych (pomiary, statystyki, fotografie i inne)
 • inne materiały (np. raporty, sprawozdania z badań itp.)
§ 3

1. Deponentem może zostać pracownik lub doktorant UMK.

2. Dopuszcza się dwie formy deponowania utworów naukowych czy prac doktorskich:

 • autoarchiwizacja - dokonywana przez autora lub współautorów dzieła;
 • deponowanie pośrednie przez pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej lub Wydawnictwa UMK.

3. Tworzy się opisy bibliograficzne zdeponowanych materiałów. Dostęp do opisów jest nieograniczony.

4. Dostęp do pełnych tekstów dokumentów i innych materiałów (np. zdjęć, plakatów, reprodukcji rzeźb itp.) jest co do zasady nieograniczony, chyba że uprawniony dokona stosownego zastrzeżenia, w którym dostęp będzie miał charakter ograniczony. Treść oświadczenia uprawnionego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Deponując dzieło, deponent składa oświadczenie o udzieleniu UMK licencji niewyłącznej na rozpowszechnianie dzieła w ramach repozytorium. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

1. Materiały deponowane w Repozytorium będą przechowywane bezterminowo. UMK zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych i poszanowania praw osobistych twórców.

2. UMK uzyskuje prawo do przechowywania w formie elektronicznej materiałów repozytorium, do przetwarzania na inne formaty niż dostarczony materiał, reprodukcji elektronicznej w celu zabezpieczenia deponowanych materiałów oraz ich nieodpłatnego udostępniania.

3. UMK nabywa prawo do powszechnego udostępnienia opisów bibliograficznych deponowanych materiałów, w ogólnie dostępnych katalogach.

§5

1. Deponujący, w razie autoarchiwizacji, oświadcza, że materiał wprowadzany i udostępniany w ramach repozytorium, nie narusza praw osób trzecich. W razie deponowania pośredniego również konieczne jest uzyskanie oświadczenia autora pracy, że nie narusza ona praw osób trzecich.

2. W razie stwierdzenia naruszenia w odpowiednim postępowaniu albo otrzymania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze deponowanego materiału, UMK zobowiązuje się do przesunięcia materiału do archiwum zamkniętego. Identyfikator z informacją o przyczynach usunięcia dzieła zostaje zachowany w repozytorium ze względu na ewentualne wcześniejsze cytowania.

§ 6

1. Dokumenty zawarte w repozytorium mogą być zgodnie z prawem:

 • kopiowane na własny użytek osobisty;
 • kopiowane dla celów naukowych i edukacyjnych.

2. Każde niekomercyjne korzystanie z materiałów wymaga podania autora i źródła.

3. Kopie dokumentów zawartych w repozytorium nie mogą być przedmiotem komercyjnego wykorzystania bez zgody właściciela praw autorskich lub pokrewnych.

§ 7

1. Za działanie Repozytorium odpowiada Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej.

2. Uwagi w sprawach związanych z działaniem Repozytorium należy kierować do odpowiednich służb bibliotecznych, do których kontakty są podane na stronach internetowych Repozytorium.

§ 7

Regulamin jest zgodny z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631) oraz Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001.128.1402)

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.