Home

Browsing Wydział Humanistyczny / Faculty of Humanities by Author "Żurowski, Sebastian"

Repository of Nicolaus Copernicus University

Browsing Wydział Humanistyczny / Faculty of Humanities by Author "Żurowski, Sebastian"

Sort by: Order: Results:

 • Żurowski, Sebastian (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014)
  W artykule udokumentowane jest – na przykładzie autentycznych tekstów komunikacji prasowej i internetowej – funkcjonowanie we współczesnym języku polskim jednostek języka o postaci foch i fochy. Podstawową tezą jest ...
 • Żurowski, Sebastian (Instytut Slawistyki PAN, 2015)
  Podstawowym przedmiotem zainteresowania w artykule są cechy wewnątrz- (gramatyka i semantyka) i zewnątrzjęzykowe (etymologia, ortografia, pragmatyka) wyrażenia „wihajster”. Ponadto wspomniane są inne wyrażenia odmian ...
 • Żurowski, Sebastian (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011)
  W artykule omówione są uprzednio wyróźnione funkcje pragmatyczne realizowane przez operacyjne jednostki języka nazwane tu "asemantycznymi operacjami zasłówkowymi". Powierzchniowymi wykładnikami tych operacji są ciągi znaków ...
 • Żurowski, Sebastian (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013)
  W niniejszym artykule rozważane są problemy leksykograficzne związane z rejestrowaniem w słownikach operacji (NJJ – nieleksykalnych jednostek języka). NJJ rozumiana jest zgodnie z koncepcją gramatyki operacyjnej Andrzeja ...
 • Żurowski, Sebastian (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011)
  W artykule omawiane są relacje semantyczne między jednostkami języka odnoszącymi się do pojęć 'głośność' i 'odległość'.
 • Żurowski, Sebastian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Przedmiotem opisu w opracowaniu są wybrane aspekty związane ze zjawiskami definiowanymi w literaturze przedmiotu m.in. jako zaimkowość czasownikowa, zasłówkowość, prowerbalność, tentegowanie, językowe jokery i/lub ...
 • Żurowski, Sebastian (Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Bydgoszczy, 2014)
  Artykuł podejmuje problematykę wykorzystania słowników ogólnych i specjalnych języka polskiego w procesie interpretacji tekstu prawnego oraz przy tworzeniu argumentacji w tekście prawniczym (np. uzasadnieniu wyroku).
 • Żurowski, Sebastian (TNOiK „Dom Organizatora” Toruń, 2015)
  Przedmiotem zainteresowania w artykule jest przydatność słowników języka polskiego w pracy prawnika. Rozważana jest kwestia przydatności słowników drukowanych i elektronicznych, opisany pokrótce stan aktualny polskich słowników ...
 • Żurowski, Sebastian (VTAA Prava i Ekanomika, Mińsk, 2005)
  Artykuł jest przyczynkiem do opisu miejsca negacji w systemie semantycznym naturalnego metajezyka semantycznego Anny Wierzbickiej (a co za tym idzie miejsca negacji w systemie semantycznym każdego języka naturalnego).
 • Żurowski, Sebastian (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010-03)
  Artykuł jest próbą uzasadnienia twierdzenia, że grupa tzw. czasowników percepcji słuchowej ma pewne cechy, których nie mają inne czasowniki percepcyjne. Ta specyfika związana jest z tym, że słuch jest zmysłem, który służy ...
 • Żurowski, Sebastian (Wydawnictwo "Księgarnia Akademicka", 2010)
  Głównym przedmiotem zainteresowania w artykule jest czasownik "tentegować". Jest on rozważany jak reprezentant małej klasy wyrażeń nazywanych czasem w literaturze "zaimkami czasownikowymi".
 • Żurowski, Sebastian (2023-02-22)
  Artykuł jest syntetycznym przeglądem polskiego piśmiennictwa językoznawczego z lat 1977–1997 pod kątem publikacji poświęconych strukturze tematyczno-rematycznej wypowiedzi. Umowne granice opisywanego okresu wyznaczają daty ...
 • Żurowski, Sebastian (Wydawnictwo "Księgarnia Akademicka", 2009)
  W artykule opisywane są cechy składniowe i semantyczne czasownika "usłyszeć" (w konfrontacji z czasownikiem "słyszeć" jako hipotetycznym odpowiednikiem aspektowym).
 • Żurowski, Sebastian (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009)
  W artykule przedstawiona jest analiza składniowa rzeczownikowych jednostek języka o kształcie "dźwięk" oraz rozważona propozycja paralokucji semantycznej podstawowego znaczenia przypisywanemu jednostce "dźwięk" 1.
 • Żurowski, Sebastian (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006)
  W artykule przedstawiony jest wstępny przegląd stanu badań nad wyrażeniami percepcji słuchowej (takimi jak czasownik "słyszeć" i rzeczownik "dźwięk"). W szczególności przedmiotem zainteresowania są podstawowe prace z tego ...
 • Żurowski, Sebastian (Wydawnictwo "Księgarnia Akademicka", 2008)
  W artykule podjęty jest problem możliwości definiowania jednostki leksykalnej współczesnego języka polskiego o postaci "muzyka" jako specyficznego rodzaju niematerialnego artefaktu.
 • Żurowski, Sebastian (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2013)
  W artykule omawiane są wybrane teoretyczne i praktyczne problemy związane z umieszczeniem słowotwórstwa w modelu operacyjnym gramatyki A. Bogusławskiego. Celem pracy jest przygotowanie gruntu pod ewentualne opisy morfemowych ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Informations