Home

Klasztor dominikański w Brześciu Kujawskim w średniowieczu (XIII-XV w.)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Optołowicz, Krzysztof
dc.date.accessioned 2019-04-29T10:52:18Z
dc.date.available 2019-04-29T10:52:18Z
dc.date.issued 2019-04-29
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5847
dc.description.abstract Celem dysertacji doktorskiej było ukazanie wszystkich aspektów funkcjonowania średniowiecznej instytucji kościelnej, jaką był klasztor dominikański w Brześciu Kujawskim – od chwili jego fundacji przez księcia kujawskiego Kazimierza Konradowica (lata 40. – 60. XIII w.) aż do końca XV w. Pracę oparto na źródłach rękopiśmiennych ( m.in. dokumentach samoistnych i zachowanych w kopiariuszu klasztornym, księgach sądowych proweniencji kościelnej i świeckiej czy też późnośredniowiecznym zbiorze kazań z omawianego klasztoru) i drukowanych (m.in. aktach kapituł polskiej prowincji dominikańskiej) oraz literaturze przedmiotu (bezpośrednio i pośrednio odnoszącej się do tematu). W rozprawie wykorzystano metodę analityczną i komparatystyczną. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym, poświęconym początkom klasztoru, omówiono zagadnienia czasu fundacji, fundatora (i ewentualnego współfundatora) oraz patrocinium (wezwania) klasztornego; w drugim – miejsce średniowiecznego założenia klasztornego w przestrzeni miasta lokacyjnego, architekturę kościoła klasztornego i samego klasztoru oraz ich wnętrza, w trzecim – przynależność klasztoru brzeskiego do struktur kościelnych (zakon dominikański, diecezja włocławska) oraz świeckich (państwo, miasto); w czwartym – organizację i życie wspólnoty klasztornej oraz kwestie związane bezpośrednio z osobami zakonników; w piątym – działalność duszpasterską dominikanów brzeskich oraz ich oddziaływanie na różne grupy społeczne; w szóstym – źródła dochodów i związane z nimi zagadnienie gospodarki klasztornej. Do pracy jest dołączony aneks z wykazem średniowiecznych dominikanów brzeskich.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject klasztor
dc.subject dominikanie
dc.subject Brześć Kujawski
dc.subject średniowiecze
dc.title Klasztor dominikański w Brześciu Kujawskim w średniowieczu (XIII-XV w.)
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.contributor.supervisor Bieniak, Janusz


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations