Home

Biblioterapia jako forma pracy rozwojowo-profilaktycznej. Cz. 2. Techniki i narzędzia biblioterapeutyczne

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena
dc.date.accessioned 2018-11-23T19:03:10Z
dc.date.available 2018-11-23T19:03:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Zarządzanie Biblioteką nr 1 (7), 2015, s. 139-146
dc.identifier.issn 2081-1004
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5474
dc.description.abstract Badacze z The Institute for the Future oraz naukowcy z University of Phoenix Research Institute wskazali w raporcie pt. „Umiejętności zawodowe przyszłości – 2020”, że do najważniejszych kompetencji cennych na rynku pracy w 2020 roku będą należały tzw. umiejętności miękkie. Wyzwaniem współczesnych biblioterapeutów jest zatem praca z klientami nad rozwijaniem szeroko pojętych umiejętności komunikacyjnych oraz inteligencji emocjonalnej, czyli kompetencji w zakresie rozpoznawania i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi swoimi oraz innych osób. Do zestawu kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej należą kompetencje psychologiczne związane z samoświadomością, samooceną i samoregulacją, a także kompetencje związane z relacjami interpersonalnymi, a więc empatia, asertywność, perswazja, przywództwo, współpraca, a także kompetencje związane z podejmowaniem działania, do których zaliczamy motywację, umiejętności przystosowywania się do zmian oraz zdolność do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane zadania. Widać zatem, że to szerokie spektrum umiejętności, dlatego ważne jest, aby biblioterapeuci włączali się do edukacji naszego społeczeństwa w tym zakresie, zaczynając od dzieci i młodzieży. Pozwoli to uniknąć tym młodym osobom w przyszłości problemów i zyskać nowe umiejętności przydatne na rynku pracy. W artykule zestawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące celów biblioterapii i szerokiego spektrum jej oddziaływania, a następnie opisane specjalne materiały czytelnicze oraz techniki i narzędzia, które biblioterapeuta może wykorzystać do pracy z klientem.
dc.description.abstract Researchers from The Institute for the Future and researchers from the University of Phoenix Research Institute indicated in the report "Professional skills of the future - 2020", that the most important competences valuable on the labor market in 2020 will include the so-called soft skills. The challenge of contemporary library therapists is therefore to work with clients on developing broadly understood communication skills and emotional intelligence, that is competence in recognizing and dealing with emotional states of themselves and other people. The set of competences in the field of emotional intelligence include psychological competences associated with self-awareness, self-esteem and self-regulation, as well as competences related to interpersonal relationships, and thus empathy, assertiveness, persuasion, leadership, cooperation, as well as competences related to taking actions, which include motivation , the ability to adapt to change and the ability to bear responsibility for the tasks performed. It can be seen, therefore, that this is a broad spectrum of skills, that is why it is important for the library therapists to join our society's education in this area, starting with children and adolescents. This will allow these young people to avoid future problems and gain new skills useful in the labor market. The article will summarize the most important information about the purposes of bibliotherapy and a wide spectrum of its impact, and then describe special reading materials, techniques and tools that the bibliotherapist can use to work with the client.
dc.language.iso pol
dc.publisher Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject biblioterapia
dc.subject czytelnictwo
dc.subject psychologia
dc.subject profilaktyka
dc.subject rozwój
dc.subject techniki biblioterapeutyczne
dc.title Biblioterapia jako forma pracy rozwojowo-profilaktycznej. Cz. 2. Techniki i narzędzia biblioterapeutyczne
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations