Home

Analiza zależności pomiędzy poziomem dochodów publicznych oraz wydatków publicznych (w relacji do PKB) a wielkością inwestycji w latach 2001- 2015 w państwach Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.date.accessioned 2018-05-15T09:45:27Z
dc.date.available 2018-05-15T09:45:27Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej vol. 15, no. 1, 2017, pp. 159-172.
dc.identifier.issn 1732-1395
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5192
dc.description.abstract Coraz więcej wyników badań potwierdza występowanie zjawiska niekeynesowskiej reakcji gospodarki na działania fiskalne, tłumacząc po części ich ograniczoną skuteczność w stymulowaniu gospodarki. Badania te dowodzą, że trwała konsolidacja fiskalna, zwłaszcza poprzez redukcję wydatków publicznych, może pobudzić wzrost gospodarczy, a kluczową zmienną odpowiadającą za ekspansywny efekt wydają się być inwestycje. Przeprowadzona analiza korelacji dowodzi istnienia ujemnej (średnio słabej) zależności pomiędzy średnim poziomem inwestycji a średnim poziomem ingerencji sektora finansów publicznych w gospodarkę (mierzonej wielkością dochodów oraz wydatków general government w relacji do PKB) w latach 2001-2015 w 11 państwach Europy Środkowo-Wschodniej, należących do Unii Europejskiej (silniejszej w przypadku wydatków publicznych: r= –0,36 i słabszej w przypadku dochodów publicznych: r= –0,22). Analiza powyższej zależności osobno dla poszczególnych gospodarek wykazała w badanym okresie ujemną korelację w 9 na 11 państw EŚW (zarówno w przypadku dochodów, jak i wydatków publicznych), z czego w czterech silną lub bardzo silną.
dc.description.abstract More and more research results confirm the existence of non- Keynesian economic reaction to fiscal policy, partially explaining their limited effectiveness in stimulating the economy. These studies show that long-lasting fiscal consolidation, in particular by reducing public spending, can boost economic growth, and the key variable responsible for the expansive effect appears to be investment. The correlation analysis shows the existence of a negative (moderate weak) relationship between the average level of investment and the average size of the public sector in the economy (measured by the level of public revenue and public expenditure in relation to GDP) in the long run in 11 countries of Central and Eastern Europe belonging to the European Union (stronger for public expenditure: r = –0.36 and weaker for public revenue: r = –0.22). An analysis of the above correlation separately for individual economies showed negative correlation in 9 out of 11 CEE countries (both for public revenue and public expenditure) in the 2001-2015 period, of which four were strong or very strong.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject polityka fiskalna
dc.subject niekeynesowskie efekty konsolidacji fiskalnej
dc.subject wydatki publiczne
dc.subject dochody publiczne
dc.subject inwestycje
dc.title Analiza zależności pomiędzy poziomem dochodów publicznych oraz wydatków publicznych (w relacji do PKB) a wielkością inwestycji w latach 2001- 2015 w państwach Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej
dc.title.alternative The analysis of the relationship between the level of public revenues and public expenditure (in relation to GDP) and the volume of investments in the 2001-2015 period in Central and Eastern European countries belonging to the European Union
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations