Home

Вариативность языка польских старообрядцев как признак языкового сдвига

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Głuszkowski, Michał
dc.date.accessioned 2013-03-25T09:24:49Z
dc.date.available 2013-03-25T09:24:49Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation И.П. Кюльмоя (red.) Развитие и вариативность языка в современном мире, c. 56-71
dc.identifier.isbn 978-9949-19-910-5
dc.identifier.issn 1406-2623
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/458
dc.description.abstract Gwara staroobrzędowców mieszkających w północno-wschodniej Polsce znajduje się pod wpływem języka polskiego. Choć społeczność jest wciąż dwujęzyczna, zaobserwowano szereg zjawisk zwiastujących zmianę językową i przejście do fazy jednojęzyczności. Jedną z oznak tego procesu jest wariantywność - występująca zarówno w rodzimych, dialektalnych jednostkach, jak również w zapożyczeniach z języka polskiego. Warianty występują na poziomie leksykalnym, gramatycznym i fonetycznym.
dc.description.abstract Vanausulised olid moodustanud konfessionaalse, etnilise, kultuuri ja keelelise vähemuse Poola territooriumil juba 17. sajandi teisel poolel. Nende nii sotsiaalses kui keelesituatsioonis toimusid muudatused poola mõjul. Poola vanausuliste murrakus on täheldatud mitmeid interferentsi nähtusi, eelkõige leksikas ja foneetikas. Arvukad faktid tõestavad seda, et Suwalki – Augustow regiooni 21. sajandi alguse vanausuliste keel on jõudmas keelemuutuseni. On täheldatud rida sümptomeid, mis prognoosi- vad keelemuutust, nt poola keele struktuuride kohandamine, keelenormi- de variatiivsus, keele traditsiooniliste kasutussfääride kadumisest tingitud funktsionaalne piiratus, stiilide ja re gistrite redutseerumine, laenude liiga suur hulk. Suwalki – Augustow regiooni Poola vanausuliste murdekeele evolutsiooni uuringud tõestavad, et variatiivsus mängib olulist rolli kee- lemuutuse tõhustajana. Variatiivsus iseloomustab nimelt laene. Poola lekseemid esinevad muutmatul või kohandatud kujul. Mõnikord võib ühel lekseemil olla mitu varianti: poolakeelne, vene kirjakeelne, vene murde- keelne, poolakeelne täielikult või poolakeelne osaliselt adapteeritud sõna. Variatiivsust soodustab suulise murdekeele ühisnormi puudumine, samuti kõnelejate keelekompetentsuse langus, mistõttu vajatakse laensõnu. Poola vanausuliste keelesituatsiooni võrdlus teiste vähemuskeeltega keelemuu- tuse toimumise situatsioonis näitab, et variatiivsus ei kaasne iga keele- muutusega ning ei vii ka alati keele hääbumiseni. Poola vanausuliste keele variatiivsus on vaid üheks keelemuutuse saabumise tunnuseks.
dc.language.iso rus
dc.publisher Tartu Ülikooli Kirjastus
dc.relation.ispartofseries Humaniora - Tartu Ülikool. Lingua Russica;T. XIII
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Old Believers
dc.subject staroobrzędowcy
dc.subject language shift
dc.subject variability
dc.subject bilingualism
dc.subject interference
dc.subject borrowings
dc.subject loan translations
dc.subject kalki
dc.subject zapożyczenia
dc.subject zmiana językowa
dc.subject dwujęzyczność
dc.title Вариативность языка польских старообрядцев как признак языкового сдвига
dc.title.alternative POOLA VANAUSULISTE K EELE VARIATIIVSUS KEELEMUUTUSE TUNNUSENA
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations