Home

Seksualność człowieka w kulturze – miejsce epifanii Boga czy manifestacja demoniczna?

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sztramski, Aleksander
dc.date.accessioned 2017-06-30T19:38:30Z
dc.date.available 2017-06-30T19:38:30Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Studia Gdańskie T. 34, 2014, s. 69-77
dc.identifier.issn 0137-4338
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4413
dc.description.abstract Artykuł podejmuje zagadnienie relacji wiary chrześcijańskiej i kultury w jej specyficznym obszarze, który wyznacza ludzka cielesność i seksualność. W teologicznej antropologii Jana Pawła II, której część stanowi tzw. teologia ciała, seksualność winna stanowić uprzywilejowane miejsce objawiania się tajemnicy życia Bożego. W tym ujęciu płciowość człowieka nabiera wyjątkowego sensu z uwagi na swą zdolność do wyrażania osobowego daru. Ta hermeneutyka daru zostaje skontrastowana ze współczesnym kulturowym statusem seksualności, której symptomatycznym wyrazem jest m.in. sztuka filmowa oraz jej społeczny odbiór. Przykład dwóch produkcji filmowych ujawnia naznaczenie tej sfery kultury złem o niespotykanej dotąd w historii skali. Postulowanym lekarstwem na tę sytuację jest promocja idealnego ujęcia miłości seksualnej oraz kształtowanie właściwego etosu odbiorcy kultury i sztuki – etosu widzenia.
dc.description.abstract The article presents the problem of the relationship between Christian faith and culture in its specific area which is marked out by human corporeality and sexuality. In view of theological anthropology of John Paul II, in what is called theology of the body, sexuality should be a privileged place of revealing the mystery of the life of God. In this perspective, human sexuality receives special meaning because of its ability to express a personal gift. The hermeneutics of the gift is in contrast with contemporary cultural status of sexuality, film art and its social reception being a symptomatic expression of it. The example of two films shows that this particular area of culture is marked by an evil in a scale unprecedented in the history. Postulated remedy for this situation is to promote the ideal image of sexual love and the formation of the proper ethos of the recipient of culture and art – the ethos of seeing.
dc.language.iso pol
dc.publisher Gdańskie Seminarium Duchowne. Kuria Metropolitalna Gdańska
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject hermeneutyka daru
dc.subject idealizacja
dc.subject Jan Paweł II
dc.subject miłość seksualna
dc.subject pornografia
dc.subject seksualność
dc.subject teologia ciała
dc.subject wiara i kultura
dc.subject wstyd
dc.subject faith and culture
dc.subject hermeneutics of the gift
dc.subject idealization
dc.subject John Paul II
dc.subject pornography
dc.subject sexual love
dc.subject sexuality
dc.subject shame
dc.subject theology of the body
dc.title Seksualność człowieka w kulturze – miejsce epifanii Boga czy manifestacja demoniczna?
dc.title.alternative Human Sexuality in Culture – a Place of God’s Epiphany or Demonic Manifestation?
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations