Home

Internet Drugiej Generacji dla bibliotek i ich użytkowników

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rycharska, Jagoda
dc.date.accessioned 2017-02-03T07:01:32Z
dc.date.available 2017-02-03T07:01:32Z
dc.date.issued 2016-10-30
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (16), Vol. 9, pp. 269-274
dc.identifier.issn 2392-1633
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2016.014
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4039
dc.description.abstract Zastosowanie narzędzi Web 2.0 w działalności wielu instytucji jest już od kilku lat trendem. Wykorzystują go również biblioteki, w których wspomaga on realizację ich podstawowych zadań oraz stanowi istotny element na drodze zaspokajania potrzeb ich użytkowników. Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób i na jakich płaszczyznach instrumenty Web 2.0 znajdują swoje zastosowanie w bibliotekach przynosi książka Marty Tyszkowskiej pt. Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece? Niniejszy artykuł zawiera omówienie tego wydawnictwa. Recenzowana praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został koncepcji Internetu Drugiej Generacji. Rozdział drugi dotyczy obecności Internetu Drugiej Generacji w bibliotekach i wykorzystania koncepcji Biblioteki 2.0 na gruncie polskim. Trzecia część pracy obejmuje krytyczną analizą zjawiska Web 2.0 i próbę określenia konsekwencji jego rozwoju na szeroką skalę. W ostatnim rozdziale omówione zostały poszczególne narzędzia Web 2.0.
dc.description.abstract The use of Web 2.0 tools in the activities of many institutions is the trend today. The libraries use its tools and solutions to realize their basic tasks and as an important element in the way of meeting the needs of their users. The use of the Web 2.0 concept and its influence for modern libraries and their users is the intention of the book of Marta Tyszkowska Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece? ( How to use Web 2.0 in every library?). The article includes a review of this book. The reviewed work consists of four chapters. The first chapter was devoted to the concept of We 2.0. The second chapter refers to the presence of the Web 2.0 in libraries and use the concept of Library 2.0 on Polish soil. The third part of the work includes a critical analysis of the phenomenon of Web 2.0 and attempt to determine the consequences of its development on a large scale. The last chapter discusses the various tools of Web 2.0.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Biblioteka 2.0
dc.subject Web 2.0
dc.subject Web 2.0 w bibliotekach
dc.subject Library 2.0
dc.subject Web 2.0 for libraries
dc.title Internet Drugiej Generacji dla bibliotek i ich użytkowników
dc.title.alternative Web 2.0 for Libraries and their Users
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations