Home

Socjolingwistyczne badania podłużne bilingwizmu staroobrzędowców mieszkających w Polsce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Głuszkowski, Michał
dc.contributor.author Grupa, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-01-05T11:23:19Z
dc.date.available 2017-01-05T11:23:19Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.citation Głuszkowski M., Grupa M., 2016, Socjolingwistyczne badania podłużne bilingwizmu staroobrzędowców mieszkających w Polsce, w: Robert Dębski, Władysław T. Miodunka (red.) Bilingwizm polsko-obcy. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, Kraków: Księgarnia Akademicka, 33-47
dc.identifier.isbn 978-83-7638-789-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3946
dc.description.abstract The Old Believers are those followers of the Russian Orthodox Church, who did not accept Patriarch Nikon’s reforms in 17th century, and because of that were persecuted and often forced to emigrate. Nowadays in Poland they constitute a small language island of ca. 1000 people. The community still arises interests of scholars representing various disciplines, and also are the subject of interdisciplinary-sociolinguistic longitudinal studies. The main aim of the researches described in text is to characterize the unique Russian dialect in Polish surroundings in the stage of language shift in its all dimensions. The members of research team from Nicolaus Copernicus University in Toruń are trying to explain linguistic phenomena with a help of social sciences. Their efforts are described on the example of the studies on dialectal phraseology in the conditions of language contact.
dc.description.abstract Staroobrzędowcami nazwano wiernych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, którzy nie zaakceptowali reform patriarchy Nikona w XVII w. i byli z tego powodu prześladowani oraz zmuszani do emigracji. Obecnie w Polsce tworzą oni niewielką wspólnotę liczącą ok. 1000 osób. Społeczność ta wzbudza niesłabnące zainteresowanie badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe i jest przedmiotem interdyscyplinarnych socjolingwistycznych badań podłużnych (longitudinalnych). Głównym celem badań opisanych w artykule jest analiza unikalnej rosyjskiej gwary w polskim otoczeniu w fazie zmiany językowej na wszystkich poziomach. Członkowie zespołu badawczego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu próbują wyjaśniać zjawiska językowe przy wykorzystaniu nauk społecznych. Ich starania zostały opisane na przykładzie badań frazeologii gwarowej w sytuacji kontaktu językowego.
dc.description.sponsorship Artykuł został napisany w ramach realizacji projektu „Dokumentacja gwary staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce - internetowa baza danych”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS2/00505
dc.language.iso pol
dc.publisher Księgarnia Akademicka
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Old Believers
dc.subject staroobrzędowcy
dc.subject bilingualism
dc.subject dwujęzyczność
dc.subject bilingwizm
dc.subject badania longitudinalne
dc.subject badania podłużne
dc.subject socjolingwistyka
dc.subject sociolinguistics
dc.subject longitudinal study
dc.subject sociolinguistics
dc.title Socjolingwistyczne badania podłużne bilingwizmu staroobrzędowców mieszkających w Polsce
dc.title.alternative Sociolinguistic longitudinal study on bilingualism of the Old Believers living in Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations