Home

Dostępność serwisów internetowych na przykładzie pakietu startowego JBiblioteka

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Piotrowski, Dominik Mirosław
dc.contributor.author Marzec, Paweł
dc.date.accessioned 2016-12-19T08:12:36Z
dc.date.available 2016-12-19T08:12:36Z
dc.date.issued 2016-12-20
dc.identifier.citation Folia Toruniensia, t. 16, 2016, s. 35-56
dc.identifier.issn 1641-3792
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3932
dc.description.abstract JBiblioteka to innowacyjny pakiet startowy (oparty na open source CMS Joomla!) dla bibliotek publicznych, kładący nacisk na dostępność stron internetowych (accessibility). Biblioteki za jego pomocą mogą wdrożyć gotowy portal internetowy, który z założenia spełnia wymagania standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) oraz użyteczności (usability) serwisów www. Jest to niezwykle ważne ze względu na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526). Rozporządzenie to zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne do dostosowania serwisów www do standardu WCAG 2.0, uznanego w większości krajów Europy. W artykule zaprezentowano wyniki analizy eksperckiej dotyczącej przeglądu funkcjonalności pakietu JBiblioteka oraz analizy jego dostępności. Głównym celem niniejszego tekstu jest przedstawienie nowych rozwiązań w zakresie dostosowywania serwisów internetowych do potrzeb osób z różnego typu niepełnosprawnościami oraz zaznajomienie środowiska bibliotekarskiego z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie podnoszenia jakości bibliotecznych serwisów internetowych.
dc.description.abstract JBiblioteka is an innovative template programme (based on open source CMS Joomla!) for public libraries, which puts an emphasis on the accessibility of internet pages. It allows libraries to introduce an internet portal, which meets the requirements of the WCAG 2.0. standard (Web Accessibility Guidelines) and usability of the webpage services. It is of utmost importance because of the Regulation of the Council of Ministers of 12 April 2012 about the Home Frameworks of Interoperability , the minimum requirements for public registers and electronic information exchange, and the minimum requirements for data transmission systems (Dz. U. 2012, entry 526). The regulation obliges entities of public utility to harmonize the webpage services to the WCAG 2.0 standard recognized in most European countries. The article presents the results of the experts’ analysis concerning the review of the functionality of the JBiblioteka template and the analysis of its accessibility. The main aim of the text is to present new solutions in the field of adjusting internet services to the needs of handicapped people and making librarians acquainted with innovative solutions increasing the quality of the library internet services.
dc.description.abstract JBiblioteka stellt ein innovatives (auf Open Source CMS Joomla! gestütztes) Startpaket für öffentliche Bibliotheken dar, das stark auf die Zugänglichkeit der Internetseiten (accessibility) fokussiert ist. Mit Hilfe des Startpakets können die Bibliotheken ein fertiges Internetportal freischalten, das dem Standard WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) sowie dem Nützlichkeitsstandard (usability) der Websites entspricht. Dies ist sehr wichtig vor allem hinsichtlich der Verordnung des Ministerrates vom 12. April 2012 über die Landesrahmen der Interoperabilität, die minimalen Voraussetzungen für teleinformatische Systeme (Gesetzblatt 2012, Nummer 526). Diese Verordnung verpflichtet Subjekte, die öffentliche Aufgaben umsetzen, dazu, die Websites an den in den meisten europäischen Ländern anerkannten Standard WCAG 2.0 anzupassen. Im vorliegenden Beitrag wurden die Ergebnisse der durch Experten durchgeführten Analyse der Funktionalität des Pakets JBiblioteka und dessen Zugänglichkeit erleutert. Das Hauptziel des Beitrags ist, neue Lösungen in Bezug auf die Anpassung der Websites an die Bedürfnisse von behinderten Personen darzustellen und die bibliothekarischen Kreise mit innovativen Lösungen im Bereich der Qualitätserhöhung der Bibliothekswebsites bekannt zu machen.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject dostępność
dc.subject accessibility
dc.subject Joomla!
dc.subject CMS
dc.subject WCAG 2.0
dc.subject biblioteki publiczne
dc.title Dostępność serwisów internetowych na przykładzie pakietu startowego JBiblioteka
dc.title.alternative The accessibility of internet services on the example of the package of JBiblioteka
dc.title.alternative Verfügbarkeit der Websites am Beispiel des Startpakets JBiblioteka
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations