Home

Konwergencja gospodarcza w wybranych krajach OECD w świetle testów kointegracji nieliniowej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bruzda, Joanna
dc.date.accessioned 2016-06-20T13:01:19Z
dc.date.available 2016-06-20T13:01:19Z
dc.date.issued 2008-08-04
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 38, pp. 21-36
dc.identifier.issn 2392-1269
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2008.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3506
dc.description.abstract W artykule podjęto próbę weryfi kacji hipotezy konwergencji gospodarczej w odniesieniu do 8 krajów OECD: Australii, Francji, Japonii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch, na podstawie danych rocznych z okresu po II wojnie światowej. W badaniu wykorzystano analizę kointegracji szeregów czasowych umożliwiającą weryfi kację hipotezy konwergencji deterministycznej i stochastycznej. W analizie tej zastosowano testy dopuszczające asymetrię i nieproporcjonalność prędkości dostosowania gospodarek do ich stanów równowagi, opisywane za pomocą – odpowiednio – logistycznych i wykładniczych funkcji przejścia w dwu- i trzyreżimowych modelach klasy STAR, tj. testy logistycznej i wykładniczej kointegracji wygładzonego przejścia. Osłabienie założenia o liniowości w analizie kointegracji pozwoliło wskazać znacznie więcej przypadków kointegracji oraz istotnie wzmocniło wnioskowanie na temat konwergencji gospodarczej. Procesy dostosowawcze do badanych zależności długookresowych wydają się charakteryzować oboma typami nieliniowości, tj. zarówno asymetrią, jak i nieproporcjonalnością. Otrzymane wyniki stoją w zgodzie z ekonometrycznymi implikacjami neoklasycznego modelu wzrostu Solowa-Swana.
dc.description.abstract The paper verifi es the convergence hypothesis for eight OECD economies: Australia, Canada, France, Italy, Japan, Sweden, the United Kingdom and the United States, utilising the annual post-war data. The examination makes use of cointegration analysis that enables to verify the deterministic as well as stochastic convergence hypotheses. In the empirical analysis tests allowing for asymmetric and nonproportional speeds of adjustments to steady states are used. The tests are based on logistic and exponential smooth transition autoregressive models for equilibtium errors and are reffered to as the LSTR (logistic smooth transition) and ESTR (exponential smooth transition) cointegration tests, respectively. The relaxation of the linearity assumption in the cointegration analysis let us to single out more cointegrating relationships and strengthen the inference in favour of the convergence hypothesis. The adjustment processes to the examined long-term relationships seem to be characterised by both types of nonlinearity, i.e. asymmetry and nonproportionality. The results stay in accordance with econometric implications of the neoclassical Solow-Swan growth model.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject β-konwergencja
dc.subject kointegracja nieliniowa
dc.subject modele STAR
dc.subject neoklasyczne model wzrostu
dc.subject β-convergence
dc.subject nonlinear cointegration
dc.subject STAR models
dc.subject neoclassical growth models
dc.title Konwergencja gospodarcza w wybranych krajach OECD w świetle testów kointegracji nieliniowej
dc.title.alternative Output convergence in the chosen OECD countries: the nonlinear cointegration approach
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations