Home

Między szkołą, muzeum i archiwum. Dylematy współpracy i konkurencji w edukacji historycznej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Konieczka-Śliwińska, Danuta
dc.contributor.author Roszak, Stanisław
dc.date.accessioned 2016-06-16T08:27:13Z
dc.date.available 2016-06-16T08:27:13Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier.citation Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, No. 3, Vol. 34, pp. 43-61
dc.identifier.issn 1643-8191
dc.identifier.other doi:10.12775/KLIO.2015.028
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3398
dc.description.abstract Artykuł ukazuje rozwój edukacji historycznej prowadzonej w różnych  instytucjach w Polsce od okresu międzywojennego do współczesności.  Autorzy wskazali na korzyści i trudności wynikające z prowadzenia  lekcji historii w szkole i poza szkołą. Dyskusję na ten temat  prowadzili nie tylko dydaktycy historii, ale także edukatorzy z muzeów  i archiwów. W ostatnich latach wzbogaciła się oferta edukacyjna  placówek muzealnych i archiwalnych, a wraz z nią udoskonalono metody  pracy z uczniami. Bogata oferta tych placówek traktowana jest niekiedy  jako konkurencja dla edukacji szkolnej, a edukatorzy traktowani są  jako konkurenci wobec nauczycieli w szkole. Autorzy wskazują na  korzyści, jakie wynikają ze współpracy nauczycieli i edukatorów innych placówek edukacyjnych. Wskazują na wspólne projekty i programy.  Obecnie muzeum i archiwum nie powinno być traktowane jako machina do  przekazu gotowej wiedzy, ale powinno  być traktowane jako miejsce  komunikowania się z przeszłością, miejsce samodzielnego przeżywania, tworzenia, konstruowania wiedzy. Takie nowe podejście metodologiczne  pozwala na współpracę szkoły z muzeum i archiwum oraz na tworzenie  wspólnych projektów edukacyjnych.
dc.description.abstract An article presents development of historical education led in different institutions in Poland between inter-war period and modern times. The authors pointed benefits and difficulties deriving from leading history lessons at school and beyond. Discussion on this topic was led by history’s didacticians, museum and archive educators. In recent years the educational offer of museums and archives has enriched, as well as methods of students’ teaching. Wide offer of these institutions is treated sometimes as competition for school education, and educators are treated as competitors for school teachers. Authors point benefits resulting from cooperation between teachers and other educational institutions’ educators. They point common projects and programs. Currently museum and archive should not be treated as machines passing ready knowledge, but they should be treated as a point of contact between the present and the past, as a place of independent experience, creation and knowledge construction. This new methodological attitude enables cooperation between school, museum and archive, and creation of common educational projects.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject edukacja historycznał
dc.subject edukacja regionalna
dc.subject muzeum
dc.subject archiwum
dc.subject historical education
dc.subject regional education
dc.subject museum
dc.subject archive
dc.title Między szkołą, muzeum i archiwum. Dylematy współpracy i konkurencji w edukacji historycznej
dc.title.alternative Between school, museum and archive. Dilemmas of cooperation and competition in historical education
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations