Home

Siła wyższa nie wyłącza prawa do częściowego zwrotu ceny biletu. Glosa do wyroku TSUE z 26 września 2013 r. w sprawie C-509/11 ÖBB-Personenverkehr AG

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kłosowski, Karol
dc.date.accessioned 2016-05-11T09:34:02Z
dc.date.available 2016-05-11T09:34:02Z
dc.date.issued 2016-05-11
dc.identifier.issn 2299-5749
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3126
dc.description.abstract Analizowany wyrok TSUE niewątpliwie w istotny sposób wpływa na rynek pasażerskich przewozów kolejowych – tak w ujęciu międzynarodowym, jak i krajowym. Prezentowany judykat ma niewątpliwe, pozytywne znaczenie tak dla praktyki orzeczniczej właściwych organów krajowych, nadzorujących przestrzeganie praw pasażerów w transporcie kolejowym, jak i sądów właściwych do rozpatrywania ewentualnych sporów na tym tle. Raz jeszcze należy podkreślić, że glosowane orzeczenie uzupełnia i kompleksowo pokrywa się z reżimem (zarówno krajowym, jak i międzynarodowym) ochrony praw pasażerów kolei, przez co prowadzi do uszczelnienia i ujednolicenia poziomu gwarancji świadczonych usług. Należy wreszcie podnieść, że dokonana przez TSUE „propasażerska” wykładnia przepisów Rozporządzenia 1371, wpisuje się w ogólną ideę tego rozporządzenia, wyrażoną w jego motywach, dając tym samym dowód konsekwentnego stosowania prawa oraz jego interpretacji. Istotne przy tym jest, że – mam nadzieję – definitywnie został potwierdzony przez Trybunał fakt oczywisty, jakim jest wskazane w przedmiotowym wyroku prawo do odszkodowania w zakreślonych tym orzeczeniem okolicznościach, a zarazem wykładnia stosowana w dotychczasowej praktyce przez Prezesa UTK. Należy ponadto przypuszczać, że przedmiotowy wyrok TSUE będzie stanowił dodatkowe uzupełnienie gwarancji pasażerskich, rekompensując niejako trudności wynikające z często występujących w tej dziedzinie transportu opóźnień.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny;7(3)/2014
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject prawa pasażerów
dc.subject rozporządzenie 1371/2007
dc.subject Komisja Europejska
dc.subject Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
dc.subject siła wyższa
dc.subject odszkodowanie
dc.subject transport kolejowy
dc.title Siła wyższa nie wyłącza prawa do częściowego zwrotu ceny biletu. Glosa do wyroku TSUE z 26 września 2013 r. w sprawie C-509/11 ÖBB-Personenverkehr AG
dc.title.alternative Force majeure does not exclude the right to a partial reimbursement of the ticket price. Case comment to the judgment of the Court of Justice of the European Union of 26 September 2013 in case C-509/11 ÖBB-Personenverkehr AG
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations