Home

Nowy Ateizm: czy rzeczywiście nowy? Analiza argumentów i wyzwań dla współczesnej teologii

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Roszak, Piotr
dc.contributor.author Conesa, Francisco
dc.date.accessioned 2014-11-07T11:38:56Z
dc.date.available 2014-11-07T11:38:56Z
dc.date.issued 2014-09-25
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 1, Vol. 25, pp. 79-100
dc.identifier.issn 1731-5638
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2014.004
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2330
dc.description.abstract Celem artykułu jest „mapowanie” neoateizmu oraz przedstawienie jego głównych argumentów. Wynikiem tego jest opis dwóch głównych tendencji „nowego ateizmu” (naukowego i kontynentalnego) oraz ich relacji do religii charakteryzującej się pozycją naturalistyczną. „Nowy ateizm” szeroko analizuje argumenty przeciw religii (traktując ją jako niemoralną, źródło przemocy oraz rezultat uwarunkowań biologicznych). Systematyczny rozwój „nowego ateizmu” miesza także „stare” i „nowe” tezy, oznaczając powrót do tradycyjnych argumentów antyteistycznych, ale przekazywanych w nowej perspektywie. Druga część artykułu zawiera wskazania potencjalnych zagadnień dialogu z „nowym ateizmem” oraz otwarte wyzwania dla współczesnej teologii: troska o właściwy obraz Boga, „widzialność” religii w życiu społecznym, poszerzona wizja racjonalności oraz atrakcyjność chrześcijańskiej narracji.
dc.description.abstract The article intents a “mapping” of New Atheism and presents its main arguments. The result is a characterization of two major trends of new atheism (scientific and continental), and their relation to religion, which is characterized by naturalistic approach. New atheism largely examines the arguments against religion (treating it as immoral, a source of violence and as the effects of biological conditions). The systematic development of the new atheism also mixed the “old” and “new” means in fact a return to the traditional arguments antitheistic, but presented in a new perspective. The second part of the article includes indication of the possible topics of dialogue with the new atheism and the challenges that will be opened for contemporary theology: care of God’s image among believer, visibility of religion in society, broad vision of rationality and the attractiveness of the Christian narrative.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject nowy ateizm
dc.subject racjonalność
dc.subject apologetyka
dc.subject wiara i rozum
dc.subject new atheism
dc.subject rationality, apologetics
dc.subject faith and reason
dc.title Nowy Ateizm: czy rzeczywiście nowy? Analiza argumentów i wyzwań dla współczesnej teologii
dc.title.alternative New Atheism: is really “new”? Analysis of the arguments and challenges for contemporary theology
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations