Home

Różnorodność ekologiczna krajobrazu w dolinie rzeki Zgłowiączki

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Warot, Lucyna
dc.contributor.author Załuski, Tomasz
dc.contributor.author Piernik, Agnieszka
dc.contributor.author Nienartowicz, Andrzej
dc.contributor.author Pisarek, Regina
dc.contributor.author Grzelka, Joanna
dc.contributor.author Grabowska, Jadwiga
dc.contributor.author Kunz, Mieczysław
dc.date.accessioned 2014-03-26T09:44:38Z
dc.date.available 2014-03-26T09:44:38Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu, pod redakcją Andrzeja Nienartowicza i Mieczysława Kunza
dc.identifier.isbn 83-86781-87-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1827
dc.description.abstract Przedmiotem badań były zależności pomiędzy różnorodnością ekologiczną a gradientami wilgotności, zasolenia podłoża i gospodarczej działalności człowieka w wybranym fragmencie doliny rzeki Zgłowiączki na Kujawach. Analizę struktury krajobrazu przeprowadzono w oparciu o numeryczną mapę roślinności w skali 1:10 000 oraz badania fitosocjologiczne. Fragment badanej doliny obejmował rzekę, słone źródło i różne typy zbiorowisk roślinnych. Największą powierzchnię zajmowały niehalofilne zbiorowiska łąkowe (25,53 ha), pola orne (24,42 ha), zadrzewienia (12,24 ha) i łąki halofilne (1,80 ha). Łącznie na badanej powierzchni wyróżniono 76 jednostek syntaksonomicznych. Według stopnia synantropizacji roślinności największą powierzchnię zajmowała roślinność na wpół naturalna (29,31 ha), następnie roślinność synantropijna (28,74 ha) i naturalna (4,25 ha). Różnorodność ekologiczną doliny Zgłowiączki określano na poziomach alfa, beta i gamma (sensu Whittaker, 1977). Średnia liczba gatunków w zdjęciu fitosocjologicznym (-diversity) wynosiła od trzech w Ceratophylletum demersi do 45 w Caricetum gracilis. Heterogenność krajobrazu i różnorodność gatunkową na poziomie beta obliczono bazując na analizach transektów w terenie i na mapie numerycznej. Największą heterogenność stwierdzono wzdłuż transektu wytyczonego wzdłuż doliny. Różnorodność krajobrazu na poziomie gamma wyrażono liczbą gatunków występujących w dolinie rzeki. Na badanym terenie stwierdzono występowanie 324 gatunków roślin naczyniowych, glonów z pięciu rodzajów, dwóch gatunków porostów i 17 gatunków mszaków.
dc.description.abstract The object of study was the relationship between ecological diversity and gradients humidity the substratum salinity and man’s economic activity of the river Zgłowiączka valley The analysis of landscape structure was carried out basing on a map of real vegetation (1:10 000) and phytosociological studies. The valley fragment under study included the river, a saline spring and various types of plant communities. The largest area was occupied by grassland (25.53 ha), the crop fields (24.42 ha), groves of trees (12.24 ha) and halophilous communities (1.80 ha). 76 syntaxonomical units have been distiguished in the area. According to synanthopization degree of the vegetation, it has been found that seminatural vegetation occupies the largest area (29.31 ha), followed by communities of synanthropous vegetation (28.74 ha) and natural vegetation (4.25 ha). The ecological diversity of the Zgłowiączka valley has been estimated at level alfa, beta, and gamma (sensu Whittaker, 1977). The mean number of species in the phytosociological relevé ( - diversity) ranged from three in Ceratophylletum demersi to 45 in Caricetum gracilis. Landscape heterogeneity was calculated basing on the analysis of transects demarcated in the terrain and on the numerical map. The greatest heterogeneity was found in the transect along the valley. The landscape diversity at level gamma () was expressed by the number of species. In the area under study there have been found 324 species of vascular plants, algae of five genera, two lichen species and 17 bryophyte species.
dc.language.iso pol
dc.publisher Oficyna Wydawnicza "Turpress" Toruń
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject diversity
dc.subject landscape
dc.subject landscape structure
dc.subject spatial analysis
dc.subject Zgłowiączka
dc.subject GIS
dc.title Różnorodność ekologiczna krajobrazu w dolinie rzeki Zgłowiączki
dc.title.alternative Ecological landscape diversity in the river Zgłowiączka valley (Kujawy, Central Poland)
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations