Home

Zadośćuczynienie pieniężne jako sposób wyrównania szkody niemajątkowej na zdrowiu w polskim prawie cywilnym

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Świątczak, Krzysztof
dc.date.accessioned 2020-12-22T17:08:17Z
dc.date.available 2020-12-22T17:08:17Z
dc.date.issued 2018-02-23
dc.identifier.citation Prawo i medycyna. T. 2, W obliczu wyzwań i dylematów, redakcja naukowa Błażej Kmieciak, 2018, pp. 354-368.
dc.identifier.isbn 978-83-947949-7-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6440
dc.description.abstract Zadośćuczynienie stanowi swego rodzaju postać odszkodowania, jednakże w przeciwieństwie do odszkodowania za szkodę majątkową, przyznawane jest za krzywdę wywołaną naruszeniem dóbr osobistych. W polskim prawie cywilnym zostało ono uregulowane w art. 445, 446 § 4 oraz 448 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Regulacja zastosowana przez polskiego ustawodawcę w ww. przepisach jest bardzo krótka i zawiera zwroty niedookreślone przez co takie kwestie jak wysokość sumy zadośćuczynienia czy sposoby jej ustalenia mogą budzić wątpliwości. Celem niniejszego artykułu jest analiza regulacji prawnych dotyczących zadośćuczynienia oraz wyjaśnienie niektórych wątpliwości z nimi związanych. Autor zamierza zrealizować powyższe cele analizując poglądy doktryny oraz orzecznictwa.
dc.description.abstract Redressisis a form of compensation however, contrary to compensation for property damage, it is awarded for damage caused by a violation of personal rights. In Polish civil law it was regulated in article 445, 446 § 4 and 448 of the Act of 23 April 1964 - Civil Code. The regulation applied by the Polish legislator in the aforementioned regulations is very short and contains undeclared phrases, such as issues such as the amount of compensation or the ways of fixing it may raise doubts. The purpose of this article is to analyze of legal regulations associated with redress and explain doubts connected with it. The author wants to realize purposes by analyzing doctrine and jurisprudence.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Think & Make
dc.subject zadośćuczynienie
dc.subject orzecznictwo
dc.subject doktryna
dc.subject kryteria
dc.subject redress
dc.subject jurisprudence
dc.subject doctrine
dc.subject criteria
dc.title Zadośćuczynienie pieniężne jako sposób wyrównania szkody niemajątkowej na zdrowiu w polskim prawie cywilnym
dc.title.alternative Redress as a means of compensating non-pecuniary damage to health in Polish civil law
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations