Home

Strategie organizacji opieki nad dziećmi w społeczeństwie polskim w perspektywie nierówności społecznych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Suwada, Katarzyna
dc.date.accessioned 2020-06-15T08:48:49Z
dc.date.available 2020-06-15T08:48:49Z
dc.date.issued 2020-05-30
dc.identifier.citation Przegląd Socjologii Jakościowej vol. 16 (2), 2020, pp. 152-169.
dc.identifier.issn 1733-8069
dc.identifier.other 10.18778/1733-8069.16.2.09
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6314
dc.description.abstract Celem artykułu jest przyjrzenie się problematyce łączenia życia zawodowego z rodzicielstwem z perspektywy tak zwanej luki w opiece na dziećmi. Luka w opiece jest tutaj definiowana jako brak rozwiązań instytucjonalnych pozwalających na zapewnienie opieki nad małymi dziećmi. Analiza opiera się na badaniach jakościowych przeprowadzonych z polskimi rodzicami dzieci do lat ośmiu. Pokazuje ona, że rozwiązania instytucjonalne polskiej polityki rodzinnej wzmacniają nierówności płciowe i ekonomiczne. Horyzont możliwości zapewnienia opieki przez rodziców o niższych zasobach materialnych zasadniczo różni się od możliwości rodziców o wyższych zasobach. Kobiety mające niższe zasoby w obecnym systemie często są zmuszone do rezygnacji z pracy zawodowej, aby zapewnić opiekę. Natomiast w przypadku rodzin o średnich i wysokich zasobach strategią na zapewnienie opieki są żłobki i zatrudnianie niań. Analiza wskazuje również, że, niezależnie od zasobów ekonomicznych, za opiekę przede wszystkim odpowiedzialne są matki.
dc.description.abstract The aim of the article is to look into the problem of combining paid work with parenthood in the context of the so-called childcare gap. Childcare gap is defined here as a lack of institutional instruments that make it possible to provide care for small children. The analysis is based on qualitative research conducted in the Polish society with parents of children aged under eight. It shows that the institutional solutions of the Polish family policy reproduce economic and gender inequalities. The horizon of capa-bilities for organising childcare of parents with lower economic resources is substantially different than that of parents in a better economic situation. Women with lower resources are often forced to resign from paid employments in order to provide care for their children, whereas wealthier parents usually deal with the problem by means of using childcare institutions or hiring babysitters. The analysis also shows that regardless of the economic situation, it is mothers who are primarily responsible for providing care.
dc.description.sponsorship Narodowe Centrum Nauki, grant Sonata 10 „Strategie osiągania równowagi w życiu rodzinnym i zawodowym w społeczeństwie polskim na początku XXI wieku. Analiza socjologiczna” (nr UMO- -2015/19/D/HS6/02338).
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject rodzicielstwo
dc.subject luka w opiece
dc.subject polityka rodzinna
dc.subject nierówności społeczne
dc.subject praca opiekuńcza
dc.subject parenthood
dc.subject childcare gap
dc.subject family policy
dc.subject social inequalities
dc.subject care work
dc.title Strategie organizacji opieki nad dziećmi w społeczeństwie polskim w perspektywie nierówności społecznych
dc.title.alternative Strategies of Organising Childcare in the Polish Society in the Perspective of Social Inequalities
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations