Home

Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej za błąd medyczny

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Karolak, Magdalena
dc.date.accessioned 2019-09-24T08:38:16Z
dc.date.available 2019-09-24T08:38:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Prawo i medycyna. Między standardem a odpowiedzialnością, (red) B. Kmieciak, tom I, Warszawa 2018, pp. 191-212.
dc.identifier.isbn 978-83-947949-6-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6057
dc.description.abstract Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z odpowiedzialnością odszkodowawczą za błąd medyczny, ze szczególnym uwzględnieniem jednej z przesłanek, jaką jest adekwatny związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem, z którym system prawny łączy odpowiedzialność danego podmiotu, a doznaną szkodą. W artykule poddano analizie samo pojęcie „błędu medycznego” oraz poszczególne przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej (zdarzenie sprawcze, związek przyczynowy, szkoda), której podstawa uzależniona jest od charakteru stosunku prawnego łączącego lekarza z pacjentem. Głównym przedmiotem rozważań jest charakter instytucji związku przyczynowego, którego pion stanowi art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego. Artykuł ma na celu wyjaśnienie, na czym polega specyfika ww. przesłanki w tzw. procesach medycznych i czym takie postępowanie różni się od innych postępowań odszkodowawczych. W celu wyjaśnienia istoty problemu artykuł wskazuje, na czym polega metoda ustalania związku przyczynowego, jaką jest test conditio sine qua non. Analizie poddano pojęcie teorii adekwatnego związku przyczynowego, a także wskazane zostało, jaka jest rola tzw. domniemań faktycznych (dowodów „prima facie”) opartych na art. 231 Kodeksu postępowania cywilnego, szeroko stosowanych w procesach medycznych. Wnioski końcowe stanowią pewną reasumpcję poruszanej w artykule problematyki oraz podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy obecnie obowiązujący system dochodzenia roszczeń za błędy medyczne na gruncie prawa polskiego jest satysfakcjonujący.
dc.description.abstract The article concerned with the problem of causation referred to medical malpractice committed by physicians. This course provides a general overview of „medical malpractice” term. The text gives an insight into a liability system of medical fault, including a cause (event), detriment and adequate relation between them, which depends on whether dealing with tort or contractual liability. The article also introduces to the determining causation method called „conditio sine qua non”, settling of legal disputes in medical cases using the prima facie evidences and explaining the relation between the physician’s conduct and the patient’s harm, which may be direct or indirect. The article states that the burden of proof of causation is on the patient, but the courts allow the alleviation of evidence rigorism and use objective criteria following from the life experience and science for the establishment of adequate causation.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Think & Make
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject prawo medyczne
dc.subject błąd medyczny
dc.subject odpowiedzialność odszkodowawcza
dc.subject szkoda
dc.subject związek przyczynowy
dc.subject sprawa medyczna
dc.subject odpowiedzialność lekarza
dc.subject błąd w sztuce lekarskiej
dc.title Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej za błąd medyczny
dc.title.alternative Medical malpractice and the problem of causation
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations