Home

Uwagi do działalności naukowej Johanna Heinricha Abichta w Wilnie w świetle nowych źródeł

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kupś, Tomasz
dc.date.accessioned 2019-02-06T14:50:46Z
dc.date.available 2019-02-06T14:50:46Z
dc.date.issued 2018-07-12
dc.identifier.citation Ruch Filozoficzny, No. 4, Vol. 73, pp. 65-78
dc.identifier.issn 2545-3173
dc.identifier.other doi:10.12775/RF.2017.035
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5643
dc.description.abstract Johann Heinrich Abicht (1762–1816), profesor w Erlangen, autor ponad dwudziestu książek, znany kantysta, przez dwanaście lat był profesorem logiki i metafizyki w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. Ten niezwykle wcześniej aktywny uczony, skłonny do formułowania znanych idei w sposób oryginalny, w Wilnie nieomal zamilkł. Co było powodem tej nagłej zmiany? Jaką rolę odegrał Abicht w życiu naukowym Wilna? Celem artykułu jest przedstawienie informacji o nowych źródłach, które uzupełniają biografię naukową Abichta (w szczególności najmniej znany okres jego pracy naukowej i dydaktycznej w Wilnie). Prezentuję tu wyniki badań archiwistycznych przeprowadzonych w Krakowie, Wilnie, Kijowie i Tartu. Z zachowanych materiałów wynika, że aktywność naukowa Abichta w Wilnie nie zmalała, ale jej zasięg i skuteczność oddziaływania uległy zmianie w wyniku niekorzystnych czynników, na które filozof nie miał wpływu. W Wilnie Abicht rozwijał głównie filozoficzną psychologię i filozofię praktyczną.
dc.description.abstract Johann Heinrich Abicht (1762–1816), a professor in Erlangen, the author of more than twenty books and a renowned Kantian scholar later became a professor of logic and metaphysics at the Emperor’s University in Vinius where he held the position for twelve years. The academic, previously very active and showing inclinations to formulate well-known ideas in a new and original manner, remained almost silent during the Vilnius period.  What caused such a radical change?  What role did Abicht play in the scientific life of Vilnius? The aim of the article is to provide information about new sources  which supplement Abicht’s scientific biography (particularly about the least known period of his scientific and didactic work in Vilnius). In the article, I present the results of the research carried out in the archives in Cracow, Vilnius, Kiev, and Tartu. In Vilnius, Abicht developed philosophical psychology and practical philosophy. The materials available today allow a conclusion that Abicht’s scientific activity did not decrease in Vilnius but the extent and the efficiency of its influence changed due to unfavourable factors independent from the philosopher.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Johann Heinrich Abicht
dc.subject kantyzm
dc.subject filozofia polska
dc.subject filozofia niemiecka
dc.subject Uniwersytet Wileński
dc.subject Kantianism
dc.subject Polish philosophy
dc.subject German philosophy
dc.subject Vilnius University
dc.title Uwagi do działalności naukowej Johanna Heinricha Abichta w Wilnie w świetle nowych źródeł
dc.title.alternative Some Remarks on Johann Heinrich Abicht’s Scientific Activity in Vilnius in the Light of New Sources
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations