Home

The Growing Importance of the Risk-Taking Channel in the Process of Transmitting Monetary Policy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.date.accessioned 2018-05-15T10:00:31Z
dc.date.available 2018-05-15T10:00:31Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Toruń International Studies nr 1 (6), 2013, pp. 13 - 22.
dc.identifier.issn 1689–8168
dc.identifier.other http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2013.00
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5199
dc.description.abstract Effectiveness of monetary police depends on proper identification of changes happening in functioning of particular channels which transmit impulses of monetary policy directly into economy. Such changes sometimes limit the importance of certain channels, and sometimes they strengthen other channels, as it occurred in the recent years with risk-taking channels. Globalization, growth of competition, anchoring of low inflation in Western economies, too low economic growth when compared with the issue of unemployment, development of finance market, conscious policy of low interest rates in the USA – all of that contributed to lowering interest rates all over the world, growing the level of acceptable risk, and strengthening the negative correlation between the level of investment based on interest rates and the tendency of risk and, at the same time, operating of a risk-taking channel in the process of transmitting impulses of monetary policy into economy. The main aim of this essay is to familiarize readers with importance of the risk-taking channel in the process of transmitting monetary policy into economy and to overview research confirming growth of its importance in the recent years.
dc.description.abstract Skuteczność polityki pieniężnej uzależniona jest od trafnej identyfikacji zmian zachodzących w funkcjonowaniu poszczególnych kanałów transmisji impulsów polityki pieniężnej do gospodarki, które to zmiany czasem ograniczają znaczenie pewnych kanałów, a czasem istotnie wzmacniają działanie innych, jak to miało miejsce w ostatnich latach w przypadku kanału podejmowanego ryzyka (risk-taking channel). Globalizacja, wzrost konkurencji, zakotwiczenie niskiej inflacji w Zachodnich gospodarkach, za niski w nich wzrost gospodarczy wobec piętrzącego się problemu bezrobocia, rozwój rynków finansowych, świadoma polityka niskich stóp procentowych w USA – wszystko to razem przyczyniło się do obniżenia stóp procentowych na świecie i wzrostu poziomu akceptowalnego ryzyka, wzmacniając jednocześnie ujemną zależność pomiędzy poziomem inwestycji opartych na stopach procentowych a skłonnością do ryzyka i tym samym działanie kanału risk-taking w procesie transmisji impulsów polityki pieniężnej do gospodarki. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie istoty kanału risk-taking w procesie transmisji impulsów polityki pieniężnej do gospodarki i przegląd wyników badań potwierdzających istotny wzrost jego znaczenia w ostatnich latach.
dc.language.iso eng
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject monetary policy
dc.subject the transmission mechanism of monetary policy
dc.subject channels of monetary transmission
dc.subject risk-taking channel
dc.title The Growing Importance of the Risk-Taking Channel in the Process of Transmitting Monetary Policy
dc.title.alternative Wzrost znaczenia kanału podejmowanego ryzyka (risk-taking channel) w procesie transmisji polityki pieniężnej
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations