Home

Praktyczne aspekty gromadzenia, opracowania i udostępniania informacji specjalistycznej. Casus informacji genealogicznej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Ebertowski, Karol
dc.date.accessioned 2018-02-16T07:20:53Z
dc.date.available 2018-02-16T07:20:53Z
dc.date.issued 2017-10-18
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (18), Vol. 10, pp. 149-174
dc.identifier.issn 2392-1633
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2017.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4955
dc.description.abstract Poszukiwania genealogiczne cieszą się współcześnie dużym zainteresowaniem naukowców, jak i pasjonatów dociekających swoich korzeni rodzinnych. Chociaż precyzyjna definicja informacji genealogicznej w zasadzie nie istnieje, w praktyce przybiera ona na tyle ściśle określone formy, że trudno ją pomylić z innymi rodzajami informacji specjalistycznej (np. informacją medyczną, europejską czy prawną). Jej cechą charakterystyczną jest bowiem bardzo rozbudowany opis, bazujący na specjalnych systemach numeracji przodków, potomków i pokrewieństw. Podobnie jak inne rodzaje informacji z kolei, informacja genealogiczna bywa różnorodnie prezentowana. Potwierdzenie tej tezy przynosi szereg inicjatyw genealogicznych realizowanych w środowisku sieciowym: stron WWW instytucji zajmujących się genealogią, serwisów poświęconych poszukiwaniom rodzin, baz danych specjalizujących się w przechowywaniu i udostępnianiu danych genealogicznych, a wreszcie specjalistycznych portali społecznościowych umożliwiających tworzenie własnych drzew genealogicznych. Niniejszy artykuł jest próbą omówienia istoty informacji genealogicznej, najczęściej wykorzystywanych systemów numeracji genealogicznej oraz przykładowych elektronicznych zasobów dedykowanych tej tematyce.
dc.description.abstract Genealogical research is enjoying a great interest of scientists as well as fans investigating their family roots in our times. Although no precise definition of genealogical information exists, in practice it assumes strictly determined forms which makes it hard to mistake it for any other type of specialist information (e.g. medical, European or legal information). Its description is complex and based on special systems of numbering of ancestors, descendants and kinships as a distinctive feature. Similarly to other types of information, genealogical information is diversely presented. This thesis finds its confirmation in a number of genealogical initiatives carried out in the network environment: web pages of institutions dealing with genealogy, services devoted to family search, databases specializing in the storage of genealogical data, and specialist community portals enabling to create family trees. The article is an attempt to discuss the nature of genealogical information, most commonly used systems of genealogical numbering and model electronic resources dedicated to this area.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject archiwa
dc.subject bazy danych
dc.subject drzewa genealogiczne
dc.subject genealogia
dc.subject informacja genealogiczna
dc.subject numerowanie genealogiczne
dc.subject archives
dc.subject family trees
dc.subject genealogical databases
dc.subject genealogical information
dc.subject genealogy
dc.subject scientific information
dc.subject numbering
dc.title Praktyczne aspekty gromadzenia, opracowania i udostępniania informacji specjalistycznej. Casus informacji genealogicznej
dc.title.alternative Practical Aspects of Collection, Description and Sharing of Specialized Information. The Case of Genealogical Information
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations