Home

Legal protection of landscape in Poland in the light of the Act of 24 April 2015 amending certain acts in relation to strengthening landscape protection instruments

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Karpus, Karolina
dc.date.accessioned 2017-02-21T10:08:06Z
dc.date.available 2017-02-21T10:08:06Z
dc.date.issued 2017-02-21
dc.identifier.issn 2084-8595
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4074
dc.description.abstract Landscape as an element of the environment is the subject of legal protection. However, the Polish legislator had a number of problems defining the notion of ‘landscape’. As a result, landscape was subject to dispersed, inconsistent and uncoordinated protection. The new Act of 24 April 2015 aimed to help the Polish legislator to provide more effective protection of that natural element, i.e. landscape. The aim of this work is to present the new legal situation. However, because of the enormous scope of new regulations, the analysis shows above all the changes introduced by the Act of 2004 on Nature Conservation, the Act of 2003 on Spatial Planning and Management, and the Act of 2003 on Monuments Protection and Maintenance. The analysis is preceded by a brief description of landscape protection in Poland in the period before the new legal regulations came into force.
dc.description.abstract Krajobraz jako element środowiska stanowi przedmiot ochrony prawnej. Jednakże zdefiniowanie pojęcia „krajobrazu” sprawiało polskiemu ustawodawcy szereg trudności. Skutkowało to objęciem krajobrazu ochroną rozproszoną, niejednolitą, nieskoordynowaną we właściwym stopniu. Nowa ustawa z 24 kwietnia 2015 r. miała pomóc ustawodawcy polskiemu w zapewnieniu skuteczniejszej ochrony tego elementu przyrodniczego, jakim jest krajobraz. Celem opracowania jest omówienie nowego stanu prawnego, przy czym z uwagi na niezwykle szeroki zakres nowych przepisów, szczegółowej analizie poddane zostały przede wszystkim zmiany w wprowadzone w: ustawie z 2004 r. o ochronie przyrody, ustawie z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Omówienie to poprzedzone zostało krótką charakterystyką ochrony krajobrazu w Polsce w okresie przed wejściem w życie nowych rozwiązań prawnych.
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartofseries Polish Yearbook of Environmental Law;2016
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Environmental law
dc.subject landscape protection
dc.subject legal instruments of landscape protection
dc.subject Prawo ochrony środowiska
dc.subject ochrona krajobrazu
dc.subject prawne narzędzia ochrony krajobrazu
dc.title Legal protection of landscape in Poland in the light of the Act of 24 April 2015 amending certain acts in relation to strengthening landscape protection instruments
dc.title.alternative Prawna ochrona krajobrazu w Polsce w świetle ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations