Home

The impact of physical activity in the: „Keep your body straight” program on the selected features of body posturę in frontal and transverse planes in children aged 7-9 years

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Mrozkowiak, Mirosław
dc.contributor.author Szark-Eckard, Mirosława
dc.contributor.author Żukowska, Hanna
dc.contributor.author Augustyńska, Beata
dc.date.accessioned 2017-01-19T08:15:05Z
dc.date.available 2017-01-19T08:15:05Z
dc.date.issued 2016-10-10
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 2, Vol. 30, pp. 35-42
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2016.013
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3996
dc.description.abstract The main causes of majority of health problems in children and teenagers include incorrect health behaviors and adverse effects of socioeconomic environment. The purpose of this study is to determine the impact of physical activity in the ‘Keep your body straight’ program on incorrect body postures in children aged 7-9 years. Material and methods. 1864 children in classes I-III of primary schools were included in the study. The assessment of posture was conducted in six half-year long editions under the 3-year program using a photogrammetric method and concerned the same group of pupils. Children participated in corrective activities as a part of the ‘Keep your body straight’ program. The above mentioned program positively influenced the torso bending angle to the left and less to the right. A similar effect was observed in the size of the maximum inclination of the atlas vertebra to the left,  in the spinous process and to a lesser extent, in the inclination to the right. In addition, a positive effect was noticed in  pelvic rotation in the transverse plane. Other features like the angle of shoulder line, the asymmetry of waist triangle height and width, the asymmetry of shoulders, shoulder blades and pelvis in frontal plane did not reveal any significant differences in the process. Conclusions. 1. Corrective activities of the ‘Keep your body straight’ program combined with education of parents are moderately effective means in the correction process of wrong postures in frontal and transverse planes in children of both sexes aged 7-9 years. 2. Physical activity applied within the program significantly influenced the vertical orientation of torso and maximum deviation of the spinous process of vertebrae in the frontal plane and the value of pelvic rotation in the transverse plane. 3. The effectiveness of the program can be enhanced by an individual approach to every ‘advanced incorrect’ posture in a child, which could not be achieved under the program due to insufficient funds of the school.
dc.description.abstract Głównymi przyczynami większości zaburzeń w stanie zdrowia dzieci i młodzieży są nieprawidłowe zachowania i niekorzystne czynniki środowiska socjoekonomicznego. Określenie wpływu stosowanego wysiłku fizycznego w ramach programu korekcyjnego „Trzymaj się prosto” na błędy postawy ciała 7-9 letnich dzieci. Materiał i metodyka. Badaniami objęto 1864 dzieci klas I-III. Oceny postawy ciała dokonano w 6 półrocznych edycjach 3-letniego programu, w tej samej grupie uczniów, metodą fotogrametryczną. Dzieci uczestniczyły w programowych zajęciach korekcyjnych „Trzymaj się prosto”. Zastosowany program wpływa pozytywnie na: kąt zgięcia tułowia w lewo, mniej na kąt zgięcia w prawo. Podobny wpływ zaobserwowano w wielkości maksymalnego odchylenia kręgu szczytowego w lewo, w przebiegu linii wyrostków kolczystych kręgosłupa, mniej w odchyleniu w prawo. Wpłynął także korzystnie na wielkość skręcenia miednicy w płaszczyźnie poprzecznej. Wielkości pozostałych cech: kąta linii barków, asymetrii wysokości i szerokości trójkątów taliowych, asymetrii barków i łopatek oraz miednicy w płaszczyźnie czołowej nie wykazywały znaczących różnic w przebiegu. Wnioski. 1. Zastosowane ćwiczenia korekcyjne w ramach programu „Trzymaj się prosto” połączone z edukacją rodziców jest umiarkowanie skutecznym środkiem w procesie naprawczym błędów postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej dzieci obojga płci w wieku od 7 do 9 lat. 2. Zastosowany wysiłek fizyczny wpłyną znacząco na wertykalność tułowia i wielkość maksymalnego odchylenia wyrostka kolczystego kręgu w płaszczyźnie czołowej oraz wielkość skręcenia miednicy w płaszczyźnie poprzecznej. 3. Efektywność programu można zwielokrotnić, indywidualnym podejściem do każdej „zaawansowanej błędliwej” postawy dziecka, czego nie udało się zrealizować ze względu ograniczone środki finansowe szkoły.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject body posture
dc.subject frontal plane
dc.subject transverse plane
dc.subject program "Keep going straight"
dc.subject children
dc.subject postawa ciała
dc.subject płaszczyzna czołowa
dc.subject płaszczyzna poprzeczna
dc.subject program „Trzymaj się prosto”
dc.subject dzieci
dc.title The impact of physical activity in the: „Keep your body straight” program on the selected features of body posturę in frontal and transverse planes in children aged 7-9 years
dc.title.alternative Wpływ wysiłku fizycznego stosowanego w ramach programu „Trzymaj się prosto” na wybrane cechy postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej dzieci w wieku 7-9 lat
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations