Home

Odpowiedzialność integracyjna parlamentów narodowych w dobie kryzysu gospodarczego w strefie euro

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Serowaniec, Maciej
dc.date.accessioned 2016-10-14T12:16:07Z
dc.date.available 2016-10-14T12:16:07Z
dc.date.issued 2016-10-14
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych; T. 5, 2015, pp. 163-177
dc.identifier.issn 1899-4601
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3742
dc.description.abstract W świetle postanowień art. 12 Traktatu o Unii Europejskiej na parlamentach narodowych spoczywa szczególna odpowiedzialność polityczna za dynamiczny rozwój Unii Europejskiej, określona przez Federalny Trybunał Konstytucyjny mianem „odpowiedzialności integracyjnej”. Pojęcie „odpowiedzialności integracyjnej” nabiera szczególnego znaczenia w kontekście kryzysu finansów publicznych, który swoimi skutkami dotknął szereg państw członkowskich, w tym m.in. Grecję, Hiszpanię, Irlandię oraz Portugalię. Kryzys finansowy uwypuklił mankamenty nie tylko ram prawnych i nadzorczych w Unii Europejskiej, ale także systemu koordynacji polityki gospodarczej - skutki tych ostatnich były szczególnie odczuwalne w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej. Solidarność europejska, która stanowi jedną z podwalin procesów integracyjnych, wymaga zatem osiągnięcia szerokiego consensusu w sprawie pełnego zaangażowania parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego w proces zarządzania UE.
dc.description.abstract In the light of the provisions of art. 12 of the Treaty on European Union, national parliaments bear a special political responsibility to ensure dynamic development of the European Union, referred to by the Federal Constitutional Court as “responsibility for integration”. The concept of “responsibility for integration” is particularly important in the context of the current public finance crisis, the consequences of which have affected a number of Member States, including Greece, Spain, Ireland and Portugal. The said financial crisis has embossed the existing shortcomings in the legal and supervisory framework of the European Union, as well as the coordination system of economic policy – the effects of the latter have recently been particularly felt in the Economic and Currency Union. Thus, the European solidarity,which constitutes one of the main foundations of integration processes, requires accomplishment of a broad consensus in terms of full engagement of national parliaments and the European Parliament in the process of EU management.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject kryzys gospodarczy w strefie euro
dc.subject parlamenty narodowe w UE
dc.subject odpowiedzialność integracyjna parlamentów narodowych
dc.subject komisje do spraw europejskich
dc.subject pakt fiskalny
dc.subject economic crisis in the Euro zone
dc.subject national parliaments in EU
dc.subject national parliaments and their responsibility for integration
dc.subject European Affairs Committees
dc.subject The Fiscal Compact
dc.title Odpowiedzialność integracyjna parlamentów narodowych w dobie kryzysu gospodarczego w strefie euro
dc.title.alternative National parliaments and their responsibility for integration in the context of the current economic crisis in the Euro zone
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations