Home

Procedury prawne w zakresie wydatków budżetu państwa (procedury wydatkowe)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Borodo, Andrzej
dc.date.accessioned 2016-06-21T12:02:31Z
dc.date.available 2016-06-21T12:02:31Z
dc.date.issued 2016-04-19
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 1, Vol. 4, pp. 9-32
dc.identifier.issn 2353-7086
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2016.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3587
dc.description.abstract Government spending and the procedures for making them can be examined on the basis of many of public regulations, which are the legal grounds for these expenditure. The procedures of government spending can be studied in the field of personal expenditure of the state budget (including salaries, pensions and social benefits). Appropriate procedures are related to expenditure for purchases of goods and services and for making of public investments (e.g. public roads and buildings). An extensive area of expenditure is in the form of grants. There are special legal ways for transferring the budget grants to different legal organizations and entities. The state expenditure are fixed in the Budget Act. The implementation of the budgetary expenditure needs to take up, by state authorities and agencies, thousands of individual and concrete actions (e.g. the contracts, administrative decisions, other activities). That is, in the Budget Act fixed expenditure have, in principle, normative act features.
dc.description.abstract Wydatki państwowe oraz prawne procedury ich realizacji można badać na podstawie wielu ustaw, które są podstawą dla wydatków państwa. Procedury dotyczące wydatków budżetu państwa można badać na polu państwowych wydatków osobowych (dotyczących m.in. wynagrodzeń, uposażeń, niektórych emerytur lub świadczeń). Odpowiednie procedury występują w sferze wydatków rzeczowych i inwestycyjnych państwa. Są one określone w regulacjach prawnych dotyczących zamówień publicznych. Obszerną sferą wydatków i związanych z nimi procedur prawnych stanowią wydatki mające formę dotacji budżetowych (np. celowych, podmiotowych). W celu wykonania ustaleń wydatkowych przewidzianych w ustawie budżetowej potrzebne jest podjęcie przez wykonawców budżetu tysięcy indywidualnych i konkretnych działań lub czynności (np. umów, decyzji i czynności administracyjnych, czynności faktycznych). Dokonywanie wydatków budżetu państwa na rzecz osób trzecich wymaga stosowania procedur polegających na zawieraniu i wykonywaniu umów, podejmowaniu działań związanych z funkcjonowaniem stosunków pracy urzędników i funkcjonariuszy państwowych, stosowaniu decyzji i aktów administracyjnych, wykonywaniu zobowiązań powstających z mocy prawa. Można uznać, że ustalone w ustawie budżetowej wydatki mają charakter ustaleń ogólnych, które wymagają dla ich wykonania wielu indywidualnych działań.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject state budget
dc.subject government spending
dc.subject procedures in matters of state spending
dc.subject ustawa budżetowa
dc.subject wydatki państwowe
dc.subject procedury realizacji wydatków państwowych
dc.title Procedury prawne w zakresie wydatków budżetu państwa (procedury wydatkowe)
dc.title.alternative Legal procedures regarding state budget expenditure
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations