Home

Otłuszczenie centralne a wyobrażenie o idealnej sylwetce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Sobczak, Agnieszka
dc.date.accessioned 2016-03-04T13:11:09Z
dc.date.available 2016-03-04T13:11:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 16-18 września 2015. Poznań
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3075
dc.description.abstract Obraz ciała jest umysłową reprezentacją zawierającą w sobie takie element jak percepcja własnego wyglądu oraz uczucia i myśli związane z ciałem. Ocena wizerunku własnego ciała może przedstawiać szeroki zakres postaw od zadowolenia, poprzez brak satysfakcji z ciała, aż do zniekształcenia wizerunku własnego ciała (dysmorfofobii). Czynniki wpływajace na stopień zadowolenia z wyglądu można podzielć na fizyczne, interpersonalne i emocjonalne. Wśród czynników fizycznych mogących istotnie kształtować postawy wobec własnego wygladu są wzgledna masa ciała, ogólne otłuszczenie czy też proporcje talii i bioder. Przeprowadzone badanie miało na celu analizę proporcji obwodu talii do odwodu bioder oraz stopnia otłuszczenia centralnego młodych kobiet, zbadanie relacji pomiędzy powyższymi proporcjami a zadowoleniem z wyglądu oraz porównanie realnych proporcji ciała z wyobrażeniem o sylwetce idealnej. Materiał badania stanowiły dane uzyskane z pomiarów antropometrycznych i informacji ankietowych 1838 kobiet, studentek UMK oraz TWSP, zebrane w okresie od grudnia 2008 roku do stycznia 2015 roku. Do analizy składu ciała oraz dystrybucji tkanki tłuszczowej wykorzystano analizator impedancji bioelektrycznej TANITA SC-330. Stopień zawartości trzewnej tkanki tłuszczowej oszacowany został przez urządzenie w odniesieniu do skali od 1 do 59. Wartości od 1 do 12 oznaczały stan nie zagrażający zdrowiu. Proporcje talia-biodra określono na podstawie wartości wskaźnika WHR oraz wzajemnej relacji wartości pomiarów szerokościowych przez punkty [zl-zl] oraz [tro-tro]. Do oceny zadowolenia z wyglądu wykorzystano wyniki rankingu, w którym badane kobiety oceniały atrakcyjność poszczególnych części ciała i całej sylwetki na pięciostopniowej skali (1- cecha wyjątkowo nieatrakcyjna, 5 – cecha bardzo atrakcyjna). Ponadto zbadano preferencje odnośnie proporcji talii do bioder kobiet, wykorzystując dziewięciostopniowa skalę obrazkową przedstawiającą kobiece sylwetki o różnych proporcjach szerokości talii i bioder. Ankietowane proszone były o wskazanie sylwetki odbieranej jako najbardziej i najmniej atrakcyjnej. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że otłuszczenie typu wisceralnego u badanych osób nie przekraczało wartości 12, utrzymując się tym samym w granicach wartości nie zagrażających zdrowiu. Zdecydowana większość pomiarów (74%) osiągnęła wartość 1 na skali. Średnia wartość wskaźnika WHR wynosiła 0,73, natomiast średni wynik proporcji [zl-zl]/[tro-tro] osiągnął wartość 0,69. Wartość powyższych wskaźników korelowała w sposób istotny z wynikami rankingu oceniającego atrakcyjność talii jak również całej sylwetki badanych. Zależność ta miała charakter odwrotnie proporcjonalny i utrzymywała się na poziomie niskim. Na obrazkowej skali jako najbardziej atrakcyjna najczęściej wskazywana była sylwetka nr 5 (33%), następnie 3 (24%) i 4 (19%), którym odpowiadały wartości proporcji szerokości bioder do szerokości talii 0,65 oraz 0,75. Jako najmniej atrakcyjne najczęściej wybierane były sylwetki 9 (34%), 8 (22%) oraz 1 (19%), o wartościach proporcji talia-biodra równych 0,85 i 0,80. Z powyższych rezultatów wynika, że w przypadku większości badanych reprezentowany jest typowy dla kobiet, gynoidalny typ dystrybucji tkanki tłuszczowej a otłuszczenie wisceralne utrzymuje się na granicy wartości nie implikujących komplikacji zdrowotnych. Proporcje talia-biodra wpływały w nieznaczny sposób na ocenę własnej atrakcyjności badanych. Ocena atrakcyjności wyglądu sylwetki kobiecej związana z proporcjami talii do bioder wskazuje na istnienie dwóch typów preferencji. Jedna grupa badanych (52%) wybierała sylwetki o wyraźnej różnicy szerokości talii i bioder (0,65), druga (24%) - sylwetki o przeciętnej szerokości talii i węższych niż przeciętnie biodrach (0,75). W ocenie sylwetki najmniej atrakcyjnej wybór badanych był zbieżny – przeważająca część kobiet (75%) wskazywała na te, których proporcja talii do bioder miała wysoką wartość (0,85 i 0,80), co oznaczało występowanie otłuszczenia w części centralnej.
dc.description.abstract Body image is a mental representation encompassing such elements as perception of one's own appearance and the feelings and thoughts connected with one's body. The assessment of the image of one's body is reflected on a broad spectrum of attitudes from satisfaction, through its lack, to distortion of one's body's image (dysmorphophobia). The factors affecting the degree of satisfaction with the appearance can be divided into physical, interpersonal and emotional. Physical factors which may significantly shape the attitude towards one's appearance include body mass, general adiposity or waist to hips proportions. The conducted study aimed to perform an analysis of the proportion of waist to hips circumference and the level of central adiposity among young women, examine the relationship between the above proportions and satisfaction with the looks as well as compare real body proportions with the respondents' idea of a perfect figure. The material was constituted by data obtained from anthropometric measurements and survey information involving 1838 women, students of the Nicolaus Copernicus University of Toruń (UMK) and the Toruń Higher School of Entrepreneurship (TWSP) collected in the period between December 2008 and January 2015. The analysis of body composition and adipose tissue distribution was carried out with the use of TANITA SC-330 bioelectric impedance analyser. The content of visceral adipose tissue was estimated by the device on a scale from 1 to 59. Values from 1 and 12 referred to a condition safe for the health of the individual. The waist-hips proportions were determined on the basis of WHR index and the mutual relationship between the values of width measurements though [zl-zl] and [tro-tro] points. The evaluation of satisfaction with the appearance was based on the results of a ranking, where women assessed the attractiveness of particular body parts and the whole figure on a five-point scale (1 – highly unattractive feature, 5 – highly attractive feature). Moreover, the subjects' preferences related to the waist to hips proportions were examined with the use of a nine-point visual scale depicting female silhouettes with different width proportions of the waist and hips. The respondents were requested to point to the silhouette they found the most and the least attractive. The obtained results allowed to conclude that visceral adiposity in the subjects did not exceed the value of 12, thus remaining within the limits safe to the health. A vast majority of measurements (74%) reached value 1 on the scale. The average value of WHR index reached 0.73, whereas the average [zl-zl]/[tro-tro] proportion result amounted to 0.69. The value of the above indicators showed a significant correlation with the results of the ranking evaluating the attractiveness of the waist as well as the entire figure of the respondents. This relationship was of a reversely proportional character and remained at a low level. As regards the visual scale, the most commonly indicated and thus the most attractive figure was that with no. 5 (33%), next 3 (24%) and 4 (19%), with respective waist to hips proportions of 0.65 and 0.75. The least attractive figures were those with numbers 9 (34%), 8 (22%) and 1 (19%), with waist to hips proportions equal to 0.85 and 0.80. The above mentioned results show that the majority of respondents were represented by a typical for women, gynoid adipose tissue distribution and the visceral adiposity maintained at the limits not implying health complications. The waist-hips proportions had an insignificant effect on the assessment of the respondents' own attractiveness. The female figure attractiveness assessment connected with waist to hips proportions indicates the existence of two types of preferences. One group of subjects (52%) tended to select silhouettes with an explicit difference in the width of the waist and hips (0.65), whereas the other (24%) – pointed to figures with average waist width and hips narrower than average (0.75). In the evaluation of the least attractive figure the choice of the respondents was convergent – the majority of females (75%) pointed at those with waist to hips proportion characterised by a high value (0.85 and 0.80), i.e. with adiposity in the central body part.
dc.language.iso pol
dc.publisher drukarnia PDP www.pdpdruk.pl
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject wskaźnik WHR
dc.subject obwód talii
dc.subject obwód bioder
dc.subject tłuszcz wisceralny
dc.subject zawartość tkanki tłuszczowej
dc.subject atrakcyjność fizyczna
dc.subject wizerunek ciała
dc.subject zadowolenie z wyglądu
dc.subject skład ciała
dc.subject analiza impedancji bioelektrycznej
dc.subject Waist to Hip Ratio
dc.subject waist circumference
dc.subject hip circumference
dc.subject visceral fat
dc.subject physical attractiveness
dc.subject self-esteem
dc.subject body image
dc.subject body fat
dc.subject body composition
dc.subject satisfaction with appearance
dc.subject body image scale
dc.subject bioelectrical impedance analysis
dc.title Otłuszczenie centralne a wyobrażenie o idealnej sylwetce
dc.title.alternative Visceral fat distribution and the idea of the perfect body
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations