Home

Postural Stability of Young Visually Impaired Men Compared to Well-Sighted Peers

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pyskir, Małgorzata
dc.contributor.author Pyskir, Jerzy
dc.contributor.author Przybylski, Grzegorz
dc.contributor.author Bosek, Maciej
dc.contributor.author Hagner, Wojciech
dc.date.accessioned 2015-02-04T07:48:56Z
dc.date.available 2015-02-04T07:48:56Z
dc.date.issued 2012-10-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 26, pp. 93-98
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/v10251-012-0061-3
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2461
dc.description.abstract Introduction. Visually impaired people often have trouble with the smooth movement. They are exposed to the unexpected loss of balance, which greatly impedes their proper functioning in society. Among scientists there is no consensus on the possibility of compensating the lack of proper visual information in operation of postural control system. Therefore, the purpose of this paper is to estimate the postural stability of visually impaired people and compare them with well-sighted peers by analyzing the values of selected posturographic parameters. Materials and methods. The posturographic investigations were conducted with open and closed eyes in the group of young men from the Brail's Centre in Bydgoszcz and well-sighted high school students. The results obtained by visually impaired group were correlated with their vision level. The chosen posturographic parameters obtained by both investigated groups were also compared. Results. Strongly visually impaired young men obtained better results of posturographic tests than those well-sighted peers with closed eyes. However, in a study with open eyes well-sighted students controlled posture significantly better than those with a vision defect. Conclusions. The obtained results demonstrate the lack of full compensation of visual information loss in operation of postural control system by the visually impaired, which increases the risk of falls in this group. The postural stability in this group can be improved by an increased daily physical activity under the control of well cooperating doctors, therapists and educators.
dc.description.abstract Osoby z silną wadą wzroku mają często kłopoty ze sprawnym poruszaniem się, są narażone na niespodziewaną utratę równowagi, co znacznie utrudnia im dobre funkcjonowanie w społeczeństwie. Wśród naukowców nie ma jednomyślności w sprawie możliwości kompensacji braku prawidłowego widzenia w pracy systemu kontroli postawy. Dlatego celem niniejszej pracy jest ocena pracy sytemu kontroli postawy osób z silną wadą wzroku na tle dobrze widzących rówieśników poprzez analizę wartości wybranych parametrów posturograficznych. Materiał i metody. Badania posturograficzne przy oczach otwartych i zamkniętych przeprowadzono w grupie młodych mężczyzn z Ośrodka im. Braille’a w Bydgoszczy oraz w grupie dobrze widzących uczniów bydgoskich liceów. Wyniki uzyskane przez osoby z wadą wzroku skorelowano z ich poziomem niedowidzenia. Dokonano także porównania parametrów posturograficznych uzyskiwanych przez obie badane grupy. Wyniki. Osoby silnie niedowidzące uzyskują lepsze wyniki testów posturograficznych niż osoby dobrze widzące po zamknięciu oczu. Jednak w badaniu przy oczach otwartych osoby dobrze widzące kontrolują postawę znacząco lepiej niż osoby z wadą wzroku. Wnioski. Otrzymane wyniki wskazują na brak pełnej kompensacji utraty informacji wizualnej w pracy systemu kontroli postawy przez osoby niedowidzące, co zwiększa ryzyko upadków w tej grupie. Na poprawę stabilności może wpłynąć zwiększenie codziennej aktywności fizycznej pod kontrolą wyszkolonej kadry.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject postural stability
dc.subject visual impairment
dc.subject force platform
dc.subject centre of pressure
dc.subject stabilność posturalna
dc.subject niedowidzenie
dc.subject platforma siłowa
dc.subject centrum nacisku
dc.title Postural Stability of Young Visually Impaired Men Compared to Well-Sighted Peers
dc.title.alternative Stabilność postawy młodych mężczyzn niedowidzących na tle widzących rówieśników
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations