Home

Surgical Treatment of Arachnoid Cysts in a Patient With Psychosis – A Case Report and Literature Review

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Śniegocki, Maciej
dc.contributor.author Siedlecki, Zygmunt
dc.contributor.author Grela, Marcin
dc.contributor.author Araszkiewicz, Aleksander
dc.contributor.author Korzybski, Przemysław
dc.date.accessioned 2015-02-04T07:48:55Z
dc.date.available 2015-02-04T07:48:55Z
dc.date.issued 2012-10-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 26, pp. 67-70
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/v10251-012-0057-z
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2457
dc.description.abstract Arachnoid cysts are relatively rare intracranial disorders. They frequently give no symptoms and do not require neurosurgical treatment [7, 8]. For some particularly large cysts, neurological symptoms may occur, which may indicate the need for surgical intervention. This paper describes the case of a 32-year-old man with an extensive arachnoid cyst of the middle cranial fossa, suffering from paranoid schizophrenia with positive symptoms. The patient underwent surgical treatment. By way of peritoneal craniotomy, the walls of the cyst were removed along with its connection to the cisterns of the subarachnoid space and of the lateral chamber. A follow-up CT scan performed on the fourth day after the procedure showed a minimal reduction in the size of the cyst. The patient after the surgery presented no positive symptoms; however dyskinesia occurred in the form of a hypokinetic - hypertonic syndrome, a slight and transient paresis of the left upper limb, and a depressed mood and decreased drive presenting as an apathic-abulic syndrome. In the course of further psychiatric treatment and rehabilitation, these symptoms gradually subsided. During the publication of this work, the patient is undergoing continued psychiatric treatment. Until the publication of this work, no further psychotic symptoms have been observed.
dc.description.abstract Torbiele pajęczynówki są względnie rzadkimi schorzeniami wewnątrzczaszkowymi. Najczęściej przebiegają one bezobjawowo i nie wymagają leczenia neurochirurgicznego [7, 8]. W przypadku niektórych, zwłaszcza rozległych torbieli występować mogą objawy neurologiczne, co oznaczać może konieczność interwencji operacyjnej. W niniejszej pracy opisano przypadek 32-letniego mężczyzny z rozległą torbielą pajęczynówki środkowego dołu czaszki cierpiącego na schizofrenię paranoidalną z objawami wytwórczymi. Chorego poddano leczeniu operacyjnemu. Drogą kraniotomii pterionalnej wykonano usunięcie ścian torbieli i jej połączenie ze zbiornikami przestrzeni podpajęczynówkowej oraz z komorą boczną. W wykonanym badaniu kontrolnym tomografii komputerowej w 4. dobie po operacji wykazano minimalne zmniejszenie się rozmiarów torbieli. U chorego po zabiegu nie wystąpiły jakiekolwiek objawy wytwórcze, wystąpiły natomiast dyskinezy w postaci zespołu hipokinetyczno- hipertonicznego, przejściowy niewielki niedowład w zakresie lewej kończyny górnej oraz obniżenie nastroju i napędu w postaci zespołu apatyczno-abulicznego. W wyniku dalszego leczenia psychiatrycznego i rehabilitacji objawy te stopniowo ustępowały. W trakcie publikacji niniejszej pracy chory poddawany jest w dalszym ciągu leczeniu psychiatrycznemu. Do chwili publikacji niniejszej pracy nie wystąpiły u chorego objawy wytwórcze.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject arachnoid cyst
dc.subject paranoid schizofrenia
dc.subject psychosis
dc.subject torbiel pajęczynówki
dc.subject schizofrenia paranoidalna
dc.subject zespół psychotyczny
dc.title Surgical Treatment of Arachnoid Cysts in a Patient With Psychosis – A Case Report and Literature Review
dc.title.alternative Leczenie operacyjne torbieli pajęczynówki u chorego z zespołem psychotycznym- opis przypadku i przegląd literatury
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations