Home

Assessment of Concentration of TGF-ß in women with Alcohol Dependence

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Augustyńska, Beata
dc.contributor.author Araszkiewicz, Aleksander
dc.contributor.author Woźniak, Alina
dc.contributor.author Wiłkość, Monika
dc.contributor.author Mila-Kierzenkowska, Celestyna
dc.contributor.author Żyła, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-06-23T12:09:21Z
dc.date.available 2014-06-23T12:09:21Z
dc.date.issued 2013-03-26
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 1, Vol. 27, pp. 33-38
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.2478/mbs-2013-0005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1958
dc.description.abstract Alcohol disease is one of the most significant factors for development of fibrosing of the liver Fibrosing process is related to reconstruction of extracellular matrix and precedes the occurrence of cirrhosis. HSC activation is followed by production of ECM elements (2, 3, 5, 7, 8, 9, 10). In the course of fibrosing process, growth factors (mainly TGF, PDGF) and other cytokines responsible for storage, distribution and biological activity of ECM proteins, are involved (3, 11, 12,13). Among growth factors, TGF-β appears to be a key mediator in human fibrogenesis. In HSC TGF-β favors the transition to myofibroblast-like cells, stimulates the synthesis of ECM proteins, and inhibits their degradation. Liver fibrosis is a result of chronic damage to the liver conjunction with the accumulation of ECM proteins, which is a characteristic of most types of chronic liver diseases. Material and methods. Serum alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), gammaglutamyltransferase (GTP) transforming growth factor beta (TGF-B) were investigated during this study. Study group consists of 40 inpatients treated in Inpatients Clinic in Toruń. Control group consists of 35 healthy women. Results. Mean age of females in the study group was 43+/-7 yrs, length of dependence 8+/-6 yrs, AST 32,88+/- 32,95, ALT 29,76+/-24,48, GTP 57,21+/-128,4 U/l. The concentration of TGF-β was significantly higher in alcohol dependent female group compared to the healthy subjects (683,45 vs 69,18; p=0,028). Conclusions`. These results imply that prolonged alcohol abuse leads to an increase of concentration of TGF-β as a result of hepatic cirrhosis.
dc.description.abstract Choroba alkoholowa jest jednym z czynników o największym znaczeniu dla rozwoju włóknienia wątroby. Patomechanizm włóknienia wątroby jest taki sam niezależnie od etiologii, próbuje się wiec prowadzić próby monitorowania przebiegu patologii wątroby wyrażanej również jako włóknienie tego narządu u osób nadużywających alkoholu poprzez oznaczanie stężenia niektórych składników macierzy pozakomórkowej(extracellular matrix - ECM) lub produktów ich metabolizmu we krwi. Wielopłaszczyznowość i złożoność czynników biorących udział, leżących u podstaw tak procesu włóknienia jak i regeneracji powoduje poszukiwanie wskaźników najlepiej oddających diagnostycznie stan zaawansowania schorzenia. Spośród wielu cytokin wpływających na aktywacje HSC wydaje się największe przypisuje się TGF-ß (transforming growth factor ß) Celem niniejszej pracy była ocena stężenia TGF-ß u pacjentek z zza i próba oceny jego użyteczności diagnostycznej w ocenie stanu wątroby u osób z zza. Badaniami objęto grupę 40 kobiet z zza leczonych w WOTUiW(Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień) w Toruniu. Badane kobiety nie były uzależnione od innych prócz alkohol( z wyjątkiem nikotyny) substancji psychoaktywnych; średni wiek 43 lata, średni czas uzależnienia 8 lat. Grupę kontrolną stanowiło 35 zdrowych kobiet. U badanych wykonano oznaczenia aktywności AST, ALT, GTP, stężenia TGF-ß. Wiek pacjentek wynosił 43+/-7 lat, czas uzależnienia 8+/-6 lat, aktywność enzymów (U/l): AST 32,88+/-32,95, ALT 29,76+/-24,48, GTP 57,21+/-128,4 U/l. Stężenie TGFß było znamiennie wyższe u kobiet z ZZA wobec kobiet zdrowych (683,45 vs 69,18; p=0,028). Dalszego wyjaśnienia wymaga prognostyczna wartość przydatność TGF-ß jako markera aktywności i chorób przebiegających z włóknieniem.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject alcohol dependence
dc.subject liver disease
dc.subject zespół zależności alkoholowej
dc.subject choroby wątroby
dc.title Assessment of Concentration of TGF-ß in women with Alcohol Dependence
dc.title.alternative Ocena Stężenia Transformującego Czynnika Wzrostu (Tgf-ß) W Surowicy Krwi Kobiet Uzależnionych Od Alkoholu
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations