Home

Body Composition Analysis in Regular Winter Swimmers and People Who do Not Use this Form of Recreation

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wesołowski, Roland
dc.contributor.author Mila-Kierzenkowska, Celestyna
dc.contributor.author Woźniak, Alina
dc.contributor.author Boraczyński, Tomasz
dc.contributor.author Sutkowy, Paweł
dc.date.accessioned 2014-06-23T12:09:20Z
dc.date.available 2014-06-23T12:09:20Z
dc.date.issued 2013-12-09
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 27, pp. 47-52
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.2478/mbs-2013-0035
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1953
dc.description.abstract Introduction: Winter swimming is a form of physical recreation that involves bathing in cold water during winter. The aim of the study was to analyse the body composition in people who regularly take baths in ice-cold water. Material and methods: The study included 20 men. Half of them (mean age 27.7 ± 7.1 years) were regularly taking baths in cold water (winter swimmers) at least for a year, while the rest (mean age 27.0 ± 4.0 years) had never performed such a treatment (controls). In each subject, a body composition profile was evaluated, including: body mass index (BMI), body mass (BM kg), body fat percentage (BF%), fat mass (FM kg), fat-free mass (FFM kg), the fat mass-to-fat-free mass ratio (FM/FFM%), total body water (TBW% and TBW kg) and muscle mass (MM% and MM kg). The measurements were taken using the body composition analyser Tanita - BC 418 MA, which employed the BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) method, and via anthropometric measurements. Results: The BMI value among the winter swimmers was significantly higher than among people not practising winter swimming. Moreover, in the winter swimmers, higher BF % and FM/FFM% ratio values, as well as a lower MM% value were found, as compared with the controls. Conclusions: The obtained results suggest that the choice of bathing in cold water as a form of recreation may depend on the content of the adipose tissue. The tissue constitutes an insulating layer which efficiently protects overweight people from an excessive heat loss.
dc.description.abstract Wstęp: Morsowanie stanowi formę rekreacji ruchowej, która polega na korzystaniu z kąpieli w zimnych akwenach wodnych w okresie zimowym. Celem pracy była analiza składu ciała u osób regularnie zażywających lodowatych kąpieli. Materiał i metody: Badaniami objęto 20 mężczyzn, z których połowa (śr. wieku 27,7 ± 7,1 lat) co najmniej od roku regularnie korzystała z zimnych kąpieli (morsy), podczas gdy pozostali (śr. wieku 27,0 ± 4,0 lat) nigdy nie stosowali tego typu zabiegów (kontrola). U każdego z badanych oznaczono skład ciała: indeks masy ciała (BMI), masę ciała (BM kg), procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie (BF%), masę tkanki tłuszczowej (FM kg), beztłuszczową masę ciała (FFM kg), stosunek masy tkanki tłuszczowej do beztłuszczowej masy ciała wyrażony w procentach (FM/FFM%), całkowitą zawartość wody w organizmie (TBW kg i TBW%) oraz masę i procentową zawartość tkanki mięśniowej (MM kg i MM%). Wyniki uzyskano przy użyciu analizatora składu ciała Tanita - BC 418 MA, w oparciu o metodę BIA (analizę impedancji bioelektrycznej) oraz wykonując pomiary antropometryczne. Wyniki: Wartość BMI w grupie morsów była istotnie statystycznie wyższa niż u osób niepraktykujących zimowych kąpieli. U morsów zauważono ponadto wyższą niż w grupie kontrolnej wartość BF% oraz stosunek FM/FFM% oraz wyższą wartość MM%. Wnioski: Uzyskane w niniejszej pracy wyniki pozwalają przypuszczać, że o wyborze kąpieli w zimnej wodzie, jako formie rekreacji może decydować zawartość tkanki tłuszczowej. Tkanka ta stanowi warstwę izolującą, skutecznie chroniącą osoby z nadwagą przed nadmierną utratą ciepła i wychłodzeniem.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject body composition
dc.subject cold temperature
dc.subject winter swimming
dc.subject analiza składu ciała
dc.subject niska temperatura
dc.subject morsowanie
dc.title Body Composition Analysis in Regular Winter Swimmers and People Who do Not Use this Form of Recreation
dc.title.alternative Analiza składu ciała osób regularnie korzystających z kąpieli w zimnej wodzie oraz osób niekorzystających z tej formy rekreacji
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations