Home

Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szwech, Agata
dc.date.accessioned 2014-01-21T14:57:15Z
dc.date.available 2014-01-21T14:57:15Z
dc.date.issued 2014-01-21
dc.identifier.citation Przegląd Badań Edukacyjnych, No. 17, Vol. 2, pp. 99-120
dc.identifier.issn 1895-4308
dc.identifier.other doi:10.12775/PBE.2013.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1598
dc.description.abstract To exemplify subjects which I bring up I explain what coaching is and what is important for individual personal development. Then I present the results of my research. Analyzed material shows that respondents’ interest in new method of working with people has arose from the need for raising awareness and acquiring new skills, which enable to become more competent in their profession, or was motivated by the desire for a radical change in their life. The sources of knowledge and coaching skills are training courses and conferences, practical use of knowledge and reading professional literature and coaching press. Reflection and critical attitude to their job are important for tested people. Respondents father the highest value of information on coach proper performance. Practicing coaches’ biographical narratives, where they have been describing how to acquire needed coaching skills, were made the subject of my research. I used the biographical research method and also a technique of partly directed personal narrative interview. Respondents had reconstructed their experiences related to the acquisition of new skills and knowledge in their own individual way.
dc.description.abstract Aby przybliżyć poruszaną przeze mnie tematykę wyjaśniam, czym jest coaching oraz jakie ma znaczenie dla rozwoju osobistego jednostki. Następnie prezentuję wyniki przeprowadzonego przeze mnie badania. Z przeanalizowanego materiału badawczego wynika, że zainteresowanie respondentów nową metodą pracy z ludźmi wyniknęło z potrzeby podnoszenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, które pozwalają stawać się coraz bardziej kompetentnym w wykonywanym zawodzie, bądź było motywowane chęcią osiągnięcia radykalnej zmiany w życiu. Źródłem zdobywania wiedzy i umiejętności coachingowych są szkolenia i konferencje, praktyczne wykorzystanie posiadanej wiedzy oraz lektura literatury fachowej i prasy poświęconej tematyce coachingu. Ważna dla badanych jest refleksja i krytyczny stosunek  do wykonywanej pracy. Badani przypisują największą wartość wiedzy dla prawidłowego wykonywania profesji coacha. Przedmiotem poznania uczyniłam narracje biograficzne praktykujących coachów, w których opisywali, w jaki sposób zdobywali umiejętności potrzebne w coachingu. W badaniach wykorzystałam metodę biograficzną, oraz technikę wywiadu narracyjnego indywidualnego częściowo kierowanego. Respondenci rekonstruowali swoje doświadczenia związane ze zdobywaniem nowych umiejętności i wiedzy we własny, indywidualny sposób.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject coach
dc.subject coaching
dc.subject biography
dc.subject biographical method
dc.subject biografia metoda biograficzna
dc.title Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków
dc.title.alternative Sources and the meaning of coach’s competences. Case studies
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations