Home

Specyficzny kontekst społeczny i jego rola w teorii znaczenia późnego Wittgensteina

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Derra, Aleksandra
dc.date.accessioned 2013-11-05T18:29:51Z
dc.date.available 2013-11-05T18:29:51Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Kognitywistyka i Media w edukacji vol. 1-2, 2007, pp. 133-145.
dc.identifier.issn 1643-6938
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/918
dc.description.abstract Autorka podejmuje w artykule próbę objaśnienia sposobu, w jaki późny Wittgenstein rozumie kontekst społeczny i w jaki sposób wykorzystuje go w swojej teorii znaczenia jako użycia. Wskazuje ona na specyfi czne rozumienie przez niego kategorii praktyki, które odbiega od tradycyjnie fi lozofi cznego, czy potocznego ich ujęcia. W szczególności analizuje ona rolę, jaką przypisuje autor Dociekań praktyce w opisie języka. W tym celu poddaje stosownej interpretacji pojęcie „sposobu życia (Lebensform)” dowodząc, że jego pełne rozumienie może dokonać się po odrzuceniu podziału na to, co naturalne (biologiczne) i na to, co kulturowe. Przekonuje ona, że zgodnie z przyjętą metodologią, Wittgenstein nie jest zwolennikiem konwencjonalnego rozumienia znaczenia. Nie da się także w świetle jego teorii objaśnić „znaczenia” poprzez odwołanie jedynie do społecznego charakteru języka, odrzuca on bowiem dwuaspektowe teorie znaczenia, stąd pojęcie „tego, co społeczne” nie odgrywa tutaj roli wyjaśniającej. Artykuł zamyka krótka charakterystyka kategorii gramatyki oraz jej powiązań z szeroko rozumianą praktyką językową, kategorii wprowadzonych przez Wittgensteina do pełnego opisu funkcjonowania języka.
dc.description.abstract The author makes the attempt to explain the way in which the category of social context is understood in the late Wittgensteinian theory of meaning as use. She points out a unique notion of practice, which is explored by the author of Philosophical Investigations and which is very much different from the one which we can find in traditional philosophy and in common sense use. Specifically, she analysis the function which the category of practice plays in the Wittgenstein’s description of language. In order to do that she interprets the notion of the ‘form of life’ (Lebensform) arguing that it will only be fully understood after rejecting nature/culture division. She argues that according to his own methodology, Wittgen- stein is not an adherent of the conventional account of meaning. He is not explaining the notion of meaning by appealing to the social character of language because he rejects double-aspects theories of meaning, hence ‘the social’ does not play an explanatory role in his work. The article ends with the short description of the category of grammar and its connections with linguistic practices
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydaw. Adam Marszałek
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject znaczenie
dc.subject praktyka językowa
dc.subject Ludwig Wittgenstein
dc.subject meaning
dc.subject linguistic practice
dc.title Specyficzny kontekst społeczny i jego rola w teorii znaczenia późnego Wittgensteina
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations