Home

Systematyka i zagadnienie własności zwierząt oraz ich statusu prawnego w kontekście problematyki odpowiedzialności za szkody przez nie wyrządzane

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Piernik-Wierzbowska, Kamila
dc.date.accessioned 2016-06-17T07:16:14Z
dc.date.available 2016-06-17T07:16:14Z
dc.date.issued 2015-10-02
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 16, pp. 217-236
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2015.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3472
dc.description.abstract Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez trzy kategorie zwierząt została przez ustawodawcę uregulowana w sposób odbiegający od zasad ogólnych. Odpowiedzialnością przewidzianą w art. 431 Kodeksu cywilnego objęte zostały szkody wyrządzane m.in. przez wszystkie zwierzęta chowane, jednakże istnieje wielość poglądów dotyczących zakresu znaczeniowego tego pojęcia. Odpowiedzialność odszkodowawcza wynikająca z ustawy Prawo łowieckie oraz z ustawy o ochronie przyrody dotyczy szkód wyrządzanych przez zwierzęta niektórych tylko gatunków objętych regulacjami tych ustaw. Zgodnie z aktualnym prawodawstwem do zwierząt należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy, a zwierzyna łowna została uznana za własność Skarbu Państwa. Status prawny i własnościowy zwierząt ukształtowany jest w sposób niejednolity, co prowadzi do powstawania rozbieżnych interpretacji tych zagadnień, także w kontekście szkód przez nie wyrządzanych.
dc.description.abstract Liability for damage caused by three categories of animals was regulated by the legislator in the way diverging from the general principles. Liability provided for in s. 431 of the Civil Code covers damage caused by, including but not limited, all animals which are raised. However, there are different views concerning the scope of the meaning of this term. Liability for damages regulated in the Game Act and the Wildlife Protection Act refers to damage caused by only some species of animals covered by the provisions of those Acts. Under the current legislation, the provisions relating to things should apply to animals accordingly, and game has been regarded as the property of the State Treasury. The legal and ownership status of animals has been determined in an inconsistent way, which leads to conflicting interpretations of the above issues, including the aspect of the damage caused by such animals.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject zwierzęta
dc.subject odpowiedzialność odszkodowawcza
dc.subject status prawny
dc.subject prawo własności
dc.subject podziały
dc.subject animals
dc.subject liability for damages
dc.subject legal status
dc.subject the ownership right
dc.subject classifications
dc.title Systematyka i zagadnienie własności zwierząt oraz ich statusu prawnego w kontekście problematyki odpowiedzialności za szkody przez nie wyrządzane
dc.title.alternative Classification and the issue of ownership of animals as well as their legal status according to liability for damage caused by them
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations