Home

Relation between vegetation and soil in timber forest on example of permanent study area in Czarny Bryńsk (NE Poland)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Załuski, Tomasz
dc.contributor.author Paszek, Iwona
dc.contributor.author Gawenda-Kempczyńska, Dorota
dc.contributor.author Markiewicz, Maciej
dc.contributor.author Dziadowiec, Helena
dc.contributor.author Hulisz, Piotr
dc.contributor.author Fedorowicz, Marzena
dc.date.accessioned 2012-12-19T16:29:24Z
dc.date.available 2012-12-19T16:29:24Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/273
dc.description.abstract The aim of this study was to examine connections between vegetation and soil distributions in permanent study area located in Urszulewska Plain mesoregion (NE Poland). Based on detailed cartographic soil and vegetation documentation referenced to the network of 270 study plots (cartogram method), a canonical correspondence analysis (CCA) was performed (Canoco program). The analysis of real vegetation and soils distribution revealed that plant communities distribution depend mainly on peat soils and soils lessivés and to a lower extent – on podzolized rusty soils. Similar results were obtained for potential natural vegetation – soil relation. CCA ordination diagram for potential vegetation and soils results in a clear connection of plant communities with soil types. Whereas in case of real vegetation and soils analysis relations are not so evident on account of the existence of degeneration and regeneration forms of forest communities. Distribution of the majority of coniferous forest species is correlated with occurrence of podzolized rusty soils. Nevertheless, some of the species are not connected with specific soil type and they occur in entire permanent area.
dc.description.abstract Celem pracy było zbadanie powiązań między rozmieszczeniem roślinności i rozmieszczeniem gleb na stałej powierzchni badawczej, leżącej w mezoregionie Równiny Urszulewskiej (NE Poland). Na podstawie szczegółowej dokumentacji kartograficznej gleb i roślinności, odniesionej do sieci 270 pól badawczych (metoda kartogramu), wykonano kanoniczną analizę zgodności CCA (program Canoco). Analiza występowania roślinności rzeczywistej i gleb wykazała, że rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych determinuje głównie gleba torfowa i gleba płowa zbrunatniała, a w mniejszym stopniu – gleba bielicowo-rdzawa. Podobne wyniki uzyskano dla relacji: potencjalna roślinność naturalna – gleba. Z diagramu ordynacyjnego CCA dla roślinności potencjalnej i gleb wynika wyraźne przywiązanie zbiorowisk roślinnych do typów gleb. Natomiast w przypadku analizy roślinności rzeczywistej i gleb zależności nie są tak ewidentne, w związku z istnieniem postaci degeneracyjnych i regeneracyjnych zbiorowisk leśnych. Rozmieszczenie większości gatunków borowych jest skorelowane z występowaniem gleb bielicowo-rdzawych. Jednak niektóre gatunki nie są związane z konkretnym typem gleby i występują na całej stałej powierzchni.
dc.language.iso eng
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Tilio-Carpinetum
dc.subject Querco roboris-Pinetum
dc.subject podzol soils
dc.subject brown forest soils
dc.subject canonical correspondence analysis
dc.subject timber forest
dc.title Relation between vegetation and soil in timber forest on example of permanent study area in Czarny Bryńsk (NE Poland)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations