Home

Korzystanie z lasów a trwale zrównoważona gospodarka leśna

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Walas, Martyna
dc.date.accessioned 2015-02-23T10:40:38Z
dc.date.available 2015-02-23T10:40:38Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, red. Bartosz Rakoczy, Małgorzata Szalewska, Karolina Karpus,s. 367 - 376
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2605
dc.description.abstract Pojęcie korzystania z lasów z pewnością zawiera się w pojęciu korzystania ze środowiska. Nie jest to jednak pojęcie normatywne, gdyż ustawodawca posługuje się pojęciem udostępniania lasów. Sposoby korzystania z lasów wiążą się przede wszystkim z funkcjami, jakie las pełni. Jak trafnie zauważa się w doktrynie, trwale zrównoważona gospodarka leśna jest silnie związana z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wyraźnie widać, że ma ona na celu ukształtowanie struktury lasów i ich wykorzystanie w określonym tempie i w określony sposób. Ustawodawca stara się zrównoważyć dwie wartości: ochronę lasów oraz możliwość ich wykorzystania tak, by istniały one dla przyszłych pokoleń. Ustawodawca określił, na czym polegać ma trwale zrównoważona gospodarka leśna, wymieniając w szczególności: zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą; ochronę lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na: zachowanie różnorodności przyrodniczej, zachowanie leśnych zasobów genetycznych, walory krajobrazowe, potrzeby nauki; ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym; ochronę wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych oraz produkcję, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu. Mimo iż ustawodawca posługuje się zwrotem „w szczególności”, wyraźnie widać, że wśród celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej dominują cele ochronne, a nie ekonomiczne. Celem opracowania jest wskazanie relacji między prawem do korzystania z lasów a wymogami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora Toruń
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject ochrona lasów
dc.subject zrównowazony rozwój
dc.subject trwale zrównoważona gospodarka leśna
dc.title Korzystanie z lasów a trwale zrównoważona gospodarka leśna
dc.title.alternative The use of forests and permanently sustainable forest management
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations