Home

Społeczność terapeutyczna jako metoda pracy grupowej z bezdomnymi

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pilarz, Krzysztof
dc.date.accessioned 2014-06-17T21:44:00Z
dc.date.available 2014-06-17T21:44:00Z
dc.date.issued 2014-05-13
dc.identifier.citation Paedagogia Christiana, No. 2, Vol. 32, pp. 237-254
dc.identifier.issn 1505-6872
dc.identifier.other doi:10.12775/PCh.2013.035
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1949
dc.description.abstract The article presents basic theoretical assumptions that would justify the legitimacy of usage of the therapeutic community method in the work with the homeless. The Homeless, as those excluded from society, often show a minimalist attitude by reluctantly engaging in a classic therapeutic and corrective actions. Therapeutic community, which obliges its members to gain experience via continuous social interaction, seems to be one of the most appropriate, though hardly ever used, ways to support reintegration of homeless people.
dc.description.abstract W artykule przedstawiono podstawowe założenia teoretyczne, które przemawiają za zasadnością stosowania metody społeczności terapeutycznej w pracy z osobami bezdomnymi. Bezdomni, jako osoby wykluczone ze społecze ń stwa, prezentują często postawy minimalistyczne, niechętnie angażując się w klasyczne działania terapeutyczno-naprawcze. Społeczno śćterapeutyczna, obligująca jej uczestników do zdobywania do świadczeń społecznych poprzez ciągłe interakcje międzyludzkie, wydaje się jedną z najbardziej adekwatnych, a przy tym praktycznie niestosowanych sposobów pomocy w resocjalizacji bezdomnych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Therapeutic community
dc.subject homelessness
dc.subject group therapy
dc.subject reintegration
dc.subject społeczność terapeutyczna
dc.subject bezdomność
dc.subject terapia grupowa
dc.title Społeczność terapeutyczna jako metoda pracy grupowej z bezdomnymi
dc.title.alternative Therapeutic Community as a Method of Group-Work with Homeless
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations