Home

Metropolia bydgosko-toruńska jako obszar wzrostu budownictwa mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim w świetle danych GUS w latach 1996–2011

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Brodowski, Paweł
dc.contributor.author Rudnicki, Roman
dc.date.accessioned 2013-11-02T11:54:18Z
dc.date.available 2013-11-02T11:54:18Z
dc.date.issued 2013-10-30
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, No. 1, Vol. 44, pp. 77-92
dc.identifier.issn 2080-0339
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_EKON.2013.007
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/902
dc.description.abstract The paper deals with construction of dwellings and new residential buildings in Kuyavian-Pomeranian voivodeship and planned Bydgoszcz-Toruń Metropolitan Area. The time range of the research included years 1996–2011 and was divided into two periods: 1996–2003 and 2004–2011. The spatial range of the research included gminas of the Kuyavian-Pomeranian voivodeship divided into five zones (the first zone included the gminas surrounding Bydgoszcz and Toruń, the fourth zone included the gminas situated the farthest). The following indicators were analyzed: number of new dwellings completed, useful floor area of new residential buildings and dwellings, building standard and the participation of private, cooperative and commercial constructors in new residential construction. The results of the research showed consequent growth of new residential construction in period 2004–2011 in all of the gminas of Kuyavian- -Pomeranian voivodeship. However, the largest growth is characteristic for the gminas situated nearest the cities of Bydgoszcz and Toruń.
dc.description.abstract W artykule zaprezentowano przestrzenne zróżnicowanie oraz kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1996–2011. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój budownictwa mieszkaniowego w obrębie planowanej metropolii bydgosko-toruńskiej. Zakres czasowy opracowania obejmuje lata 1996–2011 i został podzielony na okresy 1996–2003 oraz 2004–2011. Zakres przestrzenny obejmuje jednostki samorządu stopnia podstawowego oraz cztery strefy wyznaczone według kryterium oddalenia od Bydgoszczy i Torunia. Badaniu poddano szereg miar oraz wskaźników charakteryzujących budownictwo mieszkaniowe, m.in. liczbę oraz powierzchnię mieszkań oddanych do użytku oraz standard nowo powstałych mieszkań. Wyniki badań wskazują na względne ożywienie w sferze budownictwa mieszkaniowego w okresie 2004–2011. Na tym tle szczególnie wyróżniają się gminy zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Bydgoszczy i Torunia. Należy jednak zaznaczyć, iż rozwój budownictwa mieszkaniowego jest silnie zróżnicowany nie tylko w przestrzeni całego województwa, ale również w granicach planowanego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Pozwala to wysnuć wniosek, iż obowiązujący obecnie zasięg obszaru metropolitalnego, oparty o miasta Bydgoszcz i Toruń oraz powiaty bydgoski i toruński, nie do końca odpowiada faktycznym powiązaniom funkcjonalnym, co wskazuje na konieczność dalszych badań nad optymalnym kształtem Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject dwellings construction
dc.subject suburbanization
dc.subject Bydgoszcz-Toruń Metropolitan Area
dc.subject Kuyavian-Pomeranian voivodeship
dc.subject budownictwo mieszkaniowe
dc.subject mieszkania oddane do użytku
dc.subject suburbanizacja
dc.subject województwo kujawsko-pomorskie
dc.subject Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny
dc.title Metropolia bydgosko-toruńska jako obszar wzrostu budownictwa mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim w świetle danych GUS w latach 1996–2011
dc.title.alternative Bydgoszcz–Toruń metropolitan area as the area of new residential construction in kuyavian-pomeranian voivodeship within years 1996–2011
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations