Home

Information and Prediction Criteria in Selecting the Forecasting Model

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Piłatowska, Mariola
dc.date.accessioned 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.available 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.issued 2011-12-11
dc.identifier.citation Dynamic Econometric Models, Vol. 11, 2011, pp. 21-40
dc.identifier.issn 1234-3862
dc.identifier.other doi:10.12775/DEM.2011.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/687
dc.description.abstract The purpose of the paper it to compare the performance of both information and prediction criteria in selecting the forecasting model on empirical data for Poland when the data generating model is unknown. The attention will especially focus on the evolution of information criteria (AIC, BIC) and accumulated prediction error (APE) for increasing sample sizes and rolling windows of different size, and also the impact of initial sample and rolling window sizes on the selection of forecasting model. The best forecasting model will be chosen from the set including three models: autoregressive model, AR (with or without a deterministic trend), ARIMA model and random walk (RW) model.
dc.description.abstract Celem artykułu jest porównanie zachowania się kryteriów informacyjnych i predykcyjnych w wyborze modelu prognostycznego na podstawie danych empirycznych dla Polski, przy założeniu nieznajomości modelu  generującego dane. Uwaga będzie poświęcona  śledzeniu zmian kryteriów informacyjnych (AIC, BIC) oraz skumulowanego błędu prognoz (APE) dla próby powiększanej iteracyjnie o jedną obserwację i ruchowych okien (o różnej wielkości), a także ocenie wpływu wielkości próby (startowej) i ruchomego okna na wybór modelu prognostycznego. Wybór najlepszego modelu prognostycznego jest dokonywany spośród następującego zestawu modeli: model autoregresyjny (AR, z trendem i bez trendu deterministycznego), model ARIMA, model błądzenia przypadkowego (RW).
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject information and prediction criteria
dc.subject accumulated prediction error
dc.subject model selection / kryteria informacyjne
dc.subject kryteria predykcyjne
dc.subject skumulowany błąd predykcji
dc.subject wybór modelu
dc.title Information and Prediction Criteria in Selecting the Forecasting Model
dc.title.alternative Kryteria informacyjne i predykcyjne w wyborze modelu prognostycznego
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations