Home

Polska wieś na Syberii. Wierszyna w świetle historii mówionej, 330 s.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Głuszkowski, Michał
dc.contributor.author Dembska, Katarzyna
dc.contributor.author Detmer, Sylwia
dc.contributor.author Gemziak, Łukasz
dc.contributor.author Grupa-Dolińska, Magdalena
dc.contributor.author Grzybowski, Stefan
dc.contributor.author Jaskólski, Adam
dc.contributor.author Paśko-Koneczniak, Dorota
dc.contributor.author Pawlaczyk, Angelika
dc.contributor.author Ślesicka, Emilia
dc.contributor.author Vizhentas, Evelina
dc.contributor.author Ziółkowska-Mówka, Magdalena
dc.date.accessioned 2023-02-15T08:18:02Z
dc.date.available 2023-02-15T08:18:02Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Głuszkowski, Michał (red.), 2022, Polska wieś na Syberii. Wierszyna w świetle historii mówionej. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
dc.identifier.isbn 978-83-64465-55-0
dc.identifier.issn 1899-0266
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6826
dc.description.abstract Wierszynianie są szczególnie predestynowani do roli „aktorów historii mówionej”, będąc grupą pod wieloma względami peryferyjną, jako jedna z wielu grup etnicznych Rosji, jako polska wspólnota na Syberii bez zesłańczego rodowodu, a także jako społeczność, której obraz został ukształtowany przez narracje i oczekiwania osób z zewnątrz – turystów, dziennikarzy i polityków. Zebrane w niniejszym tomie wypowiedzi pozwolą na weryfikację obiegowych poglądów i wyjaśnienie wątpliwości. Przedstawiane w narracjach informatorów wydarzenia historyczne, opisy tradycji i obyczajów, a także relacji z innymi grupami etnicznymi nie konkurują w naszym opracowaniu z wynikami dotychczasowych badań naukowych, lecz będą ich uzupełnieniem lub ilustracją. Zarys historii Wierszyny (rozdział II) oraz opis jej sytuacji kulturowej i językowej (rozdział III) stanowią stały punkt odniesienia dla zróżnicowania indywidualnych opowieści i ich cech wspólnych. Narracje prowadzone są przy pomocy języka/języków. Ich dobór oraz zmiana w trakcie wypowiedzi (przełączanie kodów) odzwierciedlają złożoną sytuację społeczno-kulturową Wierszyny. the Vershinians are particularly predestined for the role of "oral history actors", being a peripheral group in many respects, as one of many ethnic groups in Russia, as a Polish community in Siberia without exile descent, and as a community whose image was shaped by the narratives and expectations of people from the outside - tourists, journalists and politicians. The statements collected in this volume will allow for the verification of common views and clarification of doubts. Historical events, descriptions of traditions and customs, as well as relations with other ethnic groups presented in the informants' narratives do not compete in our study with the results of previous scientific research, but will complement or illustrate them. The outline of the history of Vershina (Chapter II) and the description of its cultural and linguistic situation (Chapter III) are a constant point of reference for the diversity of individual stories and their common features. Narratives are conducted using language/languages. Their choice and change during speech (code-switching) reflect the complex socio-cultural situation of Vershina. Вершининцы особенно предназначены для роли «актеров устной истории», будучи во многих отношениях периферийной группой, как одна из многих этнических групп в России, как польская община в Сибири без изгнанного происхождения, как община, образ которой формировался нарративы и ожидания людей со стороны - туристов, журналистов и политиков. Утверждения, собранные в этом томе, позволят проверить общие взгляды и развеять сомнения. Исторические события, описания традиций и обычаев, а также отношений с другими этносами, представленные в нарративах информантов, не конкурируют в нашем исследовании с результатами предыдущих научных исследований, а дополняют или иллюстрируют их. Очерк истории Вершины (глава II) и описание ее культурного и языкового положения (глава III) являются постоянным ориентиром для разнообразия отдельных историй и их общих черт. Рассказы ведутся с использованием языка/языков. Их выбор и изменение во время речи (кодовое переключение) отражают сложную социокультурную ситуацию Вершины.
dc.description.sponsorship Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu Opus 12/2016/23/B/HS2/01200. Przełączanie kodów w warunkach polsko-rosyjskiego bilingwizmu w polskiej wyspie językowej na Syberii (wieś Wierszyna k. Irkucka)
dc.language.iso pol
dc.publisher Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
dc.relation.ispartofseries Biblioteka Zesłańca;31
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Syberia
dc.subject Siberia
dc.subject Сибирь
dc.subject устная история
dc.subject historia mówiona
dc.subject oral history
dc.subject Polska diaspora
dc.subject польская диаспора
dc.subject Polish diaspora
dc.subject wybór tekstów gwarowych
dc.subject отборка диалектных текстов
dc.subject selection of dialectal texts
dc.subject Lesser Polish dialect
dc.subject dialekt małopolski
dc.subject малопольский диалект
dc.subject переключение кодов
dc.subject code-switching
dc.subject przełączanie kodów
dc.title Polska wieś na Syberii. Wierszyna w świetle historii mówionej, 330 s.
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations