Home

Pursuit of non-pecuniary loss and pecuniary damage compensation for spoiled holiday

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author May, Joanna
dc.date.accessioned 2021-10-13T12:46:35Z
dc.date.available 2021-10-13T12:46:35Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Review of European and Comparative Law vol.40, 2020, pp.163-187.
dc.identifier.other e-ISSN 2545-384X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6644
dc.description.abstract Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która reguluje prawa podróżnych za "zmarnowany urlop". Ustawa o imprezach turystycznych zastąpiła poprzednią regulację wynikającą z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, wprowadzając zdecydowanie szerszy zakres odpowiedzialności przedsiębiorców działających w branży turystycznej, co miało ułatwić poszkodowanym dochodzenie roszczeń. W artykule przybliżono sposób naprawiania szkody za utratę przyjemności z wakacji w poprzednim oraz obowiązującym stanie prawnym. Następnie Autorka przedstawiła przebieg postępowania sądowego, zarówno w sytuacji gdy podróżny zdecyduje się na postępowanie grupowe, jak również gdy indywidualnie wytoczy powództwo. Autorka zwraca uwagę na konieczność właściwego przygotowania się przez podróżnego do procesu cywilnego ze względu na spoczywający na nim ciężar dowodu, omawia także wady i zalety poszczególnych rozwiązań prawnych.
dc.description.abstract Since 1st July, 2018, the provisions of the 24th November, 2017 Act on package travel and linked travel arrangements, which deals with the rights of wronged tourists under the so-called spoiled holiday have been in force. The Act on package travel replaced the previous regulation, resulting from the 29th August 1997 Act on hotel tour leaders and tourist guides services, introducing a much broader scope of liability for entrepreneurs operating in the tourism industry, which was to facilitate the pursuit of claims. The article presents the method of repairing damage for the loss of pleasure from vacation in the previous and applicable legal status. Then, the author presents the course of court proceedings, both when the traveller decides to take group proceedings, as well as when he / she individually brings an action. The author draws attention to the need for the traveller to properly prepare for the civil proceedings due to the burden of proof on him/her, and also discusses the advantages and disadvantages of certain legal solutions.
dc.language.iso eng
dc.publisher Wydawnictwo KUL
dc.relation.ispartofseries Review of European and Comparative Law;vol. 40/2020
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject zmarnowany urlop
dc.subject Słowa kluczowe: zmarnowany urlop, utrata
dc.subject utrata wypoczynku
dc.subject zadośćuczynienie
dc.subject odszkodowanie
dc.subject dochodzenie roszczeń
dc.subject naprawienie szkody niemajątkowej
dc.subject nienależyte wykonanie umowy
dc.subject wasted holidays
dc.subject loss of vacation pleasure
dc.subject lost leisure
dc.subject compensation
dc.subject damages
dc.subject the pursuit of claims
dc.subject isure, compensation, damages, the pursuit of claims,
dc.subject improper performance of the contract
dc.title Pursuit of non-pecuniary loss and pecuniary damage compensation for spoiled holiday
dc.title.alternative Dochodzenie roszczeń z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania za zmarnowany urlop
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations