Home

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne członka zarządu spółki z o.o. zatrudnionego na umowę o pracę i uzyskującego jednocześnie ryczałt za posiedzenia zarządu spółki

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author May, Joanna
dc.date.accessioned 2021-10-13T07:34:19Z
dc.date.available 2021-10-13T07:34:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Praca i Zabezpieczenie Społeczne vol. 11 (716), 2019, pp. 42-50.
dc.identifier.issn 0032-6186
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6640
dc.description.abstract Artykuł jest poświęcony interesującej zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia problematyce podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu ryczałtu uzyskiwanego przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudnionego w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Autorka dla właściwego przedstawienia tego zagadnienia omawia łączący członka zarządu ze spółką stosunek organizacyjny i stosunek pracy, a następnie dokonuje syntetycznego zestawienia cech odróżniających te dwa stosunki prawne. Rozważania te kończy analiza czterech możliwych konfiguracji pozwalających na ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
dc.description.abstract The article is devoted to both theoretical and practical aspects of the problem of the basis for assessment of social security contributions for a lump sum obtained by a member of the board of a limited liability company employed in this company under a contract of employment. The author discusses the proper presentation of this issue by discussing the organizational relationship and employment relationship between the board member and the company, and then makes a synthetic summary of the features that distinguish these two legal relationships. These considerations conclude the analysis of four possible configurations that allow to determine the basis for the calculation of social security
dc.language.iso pol
dc.publisher Polskie Wydawnictwo Gospodarcze
dc.relation.ispartofseries Praca i Zabezpieczenie Społeczne;nr 11 (716)/2019
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject podstawa wymiaru składek
dc.subject objęcie ubezpieczeniem społecznym członka zarządu
dc.subject ryczałt za posiedzenia zarządu jako podstawa wymiary składek na ubezpieczenie społeczne
dc.subject the basis for the calculation of contributions
dc.subject social security coverage of a board member,
dc.subject lump sum for board meetings as the basis for the assessment of social security contributions
dc.title Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne członka zarządu spółki z o.o. zatrudnionego na umowę o pracę i uzyskującego jednocześnie ryczałt za posiedzenia zarządu spółki
dc.title.alternative Basis for the calculation of social security contributions member of the board of a limited liability company employed under a contract of employment and at the same time obtaining a lump sum for company board
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations