Home

Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych w Polsce – chwilówki a koszty pozaodsetkowe kredytu i RRSO

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.date.accessioned 2021-04-13T12:06:53Z
dc.date.available 2021-04-13T12:06:53Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Współczesne i prognozowane problemy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego
dc.identifier.isbn 978-83-7523-920-1
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6545
dc.description.abstract Problem chwilówek to nie tylko problem relatywnie wysokich kosztów pozaodsetkowych (w porównaniu do bardzo krótkiego okresu kredytowania i zazwyczaj niskich kwot pożyczek), ale przede wszystkim problem niezrozumiałej dla przeciętnego człowieka ustawowo zdefiniowanej RRSO, która ma decydować o wyborze oferty pożyczkowej. Konieczne są więc zmiany regulacyjne nakazujące w przypadku krótkoterminowych kredytów i pożyczek podawanie dodatkowych bardziej zrozumiałych wskaźników informujących o rzeczywistym ciężarze pożyczki – jak np. zaproponowane przez autorkę podanie, jaki procent kwoty pożyczki stanowią jej całkowite koszty w przeliczeniu w przypadku chwilówek na 1 dzień kredytowania, a także stworzenie interaktywnego narzędzia na stronie internetowej instytucji finansowej do generowania aktualnego tabelarycznego zestawienia z poziomem kosztów pożyczki przy różnych terminach jej trwania. Dla poprawy bezpieczeństwa na rynku finansowania w Polsce niezbędny jest także rzetelny nadzór nad rynkiem finansowania i wzmocnienie pozycji pożyczkobiorcy poprzez ustanowienie prawnych prostych i szybkich rozwiązań egzekwowania sankcji darmowego kredytu oraz jednocześnie nakładających kary na firmy pożyczkowe za łamanie przepisów prawnych. Pamiętać jednak należy, że dostępność źródeł finansowania jest kluczowym czynnikiem warunkującym rozwój gospodarczy kraju – nie można więc bez rzetelnych analiz rynkowych ustawowo zaniżać limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu, bo doprowadzi to do zaniechania udzielania krótkoterminowych pożyczek i redukcji konkurencji w branży pożyczkowej, co odetnie od jedynego źródła finansowania wiele gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorców i zmusi ich do pożyczania kapitału w szarej strefie.
dc.description.abstract The problem of payday loans is not only a problem of relatively high non-interest costs (compared to a very short loan period and usually low loan amounts) but primarily the problem of the statutory APR which is to decide on the loan offer but it is incomprehensible to the average person. Therefore, there are necessary regulatory changes requiring in the case of short-term loans and credits to provide additional, more understandable indicators informing about the actual loan burden such as proposing by the author what percentage of the loan amount is its total costs calculated in the case of payday loans for 1 day of loan or creating an interactive tool on the website of a financial institution to generate an up-to-date tabular summary of the cost of the loan for various dates. To improve security on the financing market in Poland, it is also necessary to supervise the financing market reliably and strengthen the position of the borrower by establishing legal simple and quick solutions for enforcing free credit sanctions and at the same time imposing penalties on loan companies for violating legal regulations. It should be remembered, however, that the availability of financing sources is a key factor determining the country's economic development so you cannot lower the limit on non-interest loan costs by statute without reliable market analysis because this will lead to abandoning short-term loans and reducing competition in the loan market, which will cut off from the only financing source many households and micro-entrepreneurs and will force them to borrow capital in the shadow economy.
dc.language.iso pol
dc.publisher Akademia Sztuki Wojennej
dc.subject pozaodsetkowe koszty kredytu
dc.subject RRSO
dc.subject oprocentowanie kredytu
dc.subject kredyt konsumencki
dc.subject chwilówka
dc.title Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych w Polsce – chwilówki a koszty pozaodsetkowe kredytu i RRSO
dc.title.alternative Financial Security Of Households In Poland – Payday Loans, Non-Interest Rate Credit Costs And The Annual Percentage Rate Of Charge
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations