Home

Badania klimatu miejskiego w Toruniu prowadzone przez Katedrę Meteorologii i Klimatologii UMK - zarys historii i uzyskanych wyników

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Przybylak, Rajmund
dc.date.accessioned 2020-03-16T17:39:52Z
dc.date.available 2020-03-16T17:39:52Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Acta Geographica Lodziensia vol.108, 2019, pp. 93-107.
dc.identifier.issn 0065-1249
dc.identifier.other https://doi.org/10.26485/AGL/2019/108/7
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6283
dc.description.abstract W artykule przedstawiono historię badań klimatu miejskiego w Toruniu zainicjowanych i prowadzonych przez Katedrę Meteorologii i Klimatologii UMK. Analizując ją wyróżniono dwa okresy intensywnych badań z ww. tematyki: 1981–1993 i od 2011 r. do chwili obecnej. W pierwszym okresie pomiary prowadzono w znacząco mniejszej liczbie punktów, a także w mniejszym zakresie niż w okresie drugim. Istotnie różny był także sprzęt pomiarowy, który w pierwszym okresie stanowiły termometry rtęciowe i samopisy, a w drugim automatyczne stacje meteorologiczne. Wyniki uzyskane z obydwu okresów, a do-kładnie z lat 1982 i 2012, potwierdziły istnienie miejskiej wyspy ciepła (MWC) oraz istotnych zmian w rozkładzie przestrzennym wilgotności powietrza. Różnice średnich rocznych wartości temperatury i wilgotności powietrza w obydwu badanych okresach między centrum miasta a stacją referencyjną wyniosły odpowiednio ok. 1°C i 7%. Brak zmian intensywności MWC i rozkładu przestrzennego wilgotności powietrza między badanymi latami wytłumaczyć można brakiem istotnych zmian w zabudowie starówki toruńskiej.
dc.description.abstract The article presents the history of research into the urban climate of Toruń initiated and conducted by the Department of Meteorology and Climatology of Nicolaus Copernicus University. Two periods of intensive research on the subject were identified: 1981–1993 and 2011–present. In the first period, measurements were taken at a significantly smaller number of points and covered a narrower scope than in the second period. The measuring equipment was also significantly different, with mercury thermometers and drum recorders (thermohygrographs) being used in the first period, and automatic meteorological stations in the second. Results from both periods, specifically from 1982 and 2012, confirmed the existence of an urban heat island (UHI) and significant differences in the spatial distribution of air humidity. In both analysed periods, differences in mean annual temperature and air humidity between the city centre and the reference station were about 1°C and 7%, respectively. The lack of changes in UHI intensity and spatial distribution of air humidity between the analysed years can be explained by the lack of significant changes in the development of Toruń’s Old Town.
dc.language.iso pol
dc.publisher Łódzkie Towarzystwo Naukowe
dc.relation.ispartofseries Acta Geographica Lodziensia;108 (2019)
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject klimat miasta
dc.subject miejska wyspa ciepła (MWC)
dc.subject Toruń
dc.subject Polska
dc.subject urban climate
dc.subject urban heat island (UHI)
dc.subject Torun
dc.subject Poland
dc.title Badania klimatu miejskiego w Toruniu prowadzone przez Katedrę Meteorologii i Klimatologii UMK - zarys historii i uzyskanych wyników
dc.title.alternative Research on the urban climate of Toruń by the Department of Meteorology and Climatology of NCU: an overview of history and results
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.contributor.supervisor Uscka-Kowalkowska, Joanna


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations