Home

Antropologiczne praktykowanie teorii demokracji

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kleśta-Nawrocki, Rafał
dc.date.accessioned 2020-03-09T10:41:00Z
dc.date.available 2020-03-09T10:41:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań [Humanities and Domination: Bottom-up Social Experiences in the Perspective of External Recognitions], eds. Tomasz Rakowski, Anna Malewska-Szałygin, Warszawa 2011, pp. 85-122.
dc.identifier.isbn 978-83-913492-8-1
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6278
dc.description.abstract Anthropologists, when studying democracies that function within various local contexts, try to reconstruct them so as to show their diversity, dissimilarity and untranslatability. They do not abandon, however, the diversity of theoretical perspectives present within or originating from their field. No matter how anthropological knowledge is created, derived from the studies, local or personal cultural experience, or from academic community, it includes theoretical perspectives and discussions within their framework. It is also true about democracy and its diverse theory. Hence studying democracy in anthropological perspective involves practising the theory of democracy. To follow this thought enables to show the specificity of anthropological studies devoted to democracy, and to present their political references. Focusing attention on studies carried out in various cultural contexts enables to show various applications of the theory of democracy, as well as to complement and enrich the reflection with the socio-cultural aspects. Democracy as such must be studied and reconstructed in its concrete applications, entangled in the nexus of various relations and discourses, without the use of simple distinctions like Western - non Western, global - local, national - international, high - low, formal - informal, discourse - practice.
dc.description.abstract Antropolodzy badający demokracje funkcjonujące w odrębnych kontekstach lokalnych starają się rekonstruować je w swej różnorodności, odmienności, nieprzekładalności. Nie pozbawiają się jednak teoretycznego zróżnicowania ujęć demokracji powstałych na ich rodzimym gruncie lub z tego gruntu pochodzących. Jakkolwiek byłaby tworzona wiedza antropologiczna, zapośredniczona z badanego, lokalnego lub własnego kulturowego odniesienia, z profesjonalnej wspólnoty zawodowej, to i tak zawiera ujęcia teoretyczne i obejmuje dyskusje w ich ramach. Dotyczy to w takim samym stopniu demokracji i jej zróżnicowanej teorii. Antropologia badająca demokrację jest więc w takim sensie praktykowaniem teorii demokracji. Pójście tym tropem pozwala na ukazanie specyfiki prac i badań antropologicznych poświęconych demokracji oraz wskazanie ich odniesień politycznych. Skupienie uwagi na badaniach prowadzonych w różnych kontekstach kulturowych pozwala na zaprezentowanie różnorodnych zastosowań teorii demokracji, uzupełnienie i wzbogacenie rozważań prowadzonych na jej gruncie o specyficzne aspekty społeczno-kulturowe. Demokracja sama jako taka musi być badana i rekonstruowana w konkretnych użyciach w zagmatwanym splocie różnych relacji i dyskursów, bez prostych podziałów zachodnie–niezachodnie, globalne–lokalne, krajowe–międzynarodowe, wysokie–niskie, oficjalne–nieoficjalne, dyskurs–praktyka.
dc.language.iso pol
dc.publisher Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
dc.relation.ispartofseries Colloquia Humaniorum;
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subject democracy
dc.subject theory of democracy
dc.subject practice of theory of democracy
dc.subject anthropology of democracy
dc.subject alternative democracies
dc.subject demokracja
dc.subject teoria demokracji
dc.subject praktykowanie teorii demokracji
dc.subject antropologia demokracji
dc.subject demokracje alternatywne
dc.title Antropologiczne praktykowanie teorii demokracji
dc.title.alternative Anthropological practice of theory of democracy
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations