Home

Efektywność realizacji treningu kompetencji obywatelskich wśród pełnoletnich uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wos, Klaudia
dc.contributor.author Kamecka-Antczak, Celina
dc.contributor.author Szafrański, Mateusz
dc.date.accessioned 2020-02-18T11:57:56Z
dc.date.available 2020-02-18T11:57:56Z
dc.date.issued 2019-12-01
dc.identifier.citation Lubelski Rocznik Pedagogiczny, vol 38, No 4, 2019, pp. 59-75.
dc.identifier.issn 0137-6136
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6254
dc.description.abstract Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną jest zdeterminowana możliwością nabywania przez nich odpowiednich kompetencji społecznych i obywatelskich. Kompetencje te są istotnym warunkiem aktywnego udziału jednostki w życiu społecznym. Niniejszy artykuł porusza problematykę kompetencji obywatelskich, rozwijanych podczas formalnego i nieformalnego treningu. Rozważania opierają się na wnioskach z badań kompetencji społecznych i obywatelskich przeprowadzonych w specjalnej szkole zawodowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Celem badań było sprawdzenie efektywności treningu kompetencji obywatelskich w wybranej placówce. Populację badawczą stanowili uczniowie biorący udział w trwającym jeden semestr projekcie Młody Obywatel oraz uczniowie z grupy kontrolnej nieobjętej projektem. W eksploracji wykorzystano Kwestionariusz kompetencji społeczno-zawodowych KKSZ dla ONU i ich opiekunów oraz autorski kwestionariusz wywiadu dotyczący wybranych kompetencji obywatelskich. Wyniki badań pokazują, że wszyscy respondenci posiadają podobny zakres podstawowej wiedzy o społeczeństwie. Pogłębione kompetencje dotyczące problematyki obywatelskiej mają uczniowie biorący udział w treningu.
dc.description.abstract Social inclusion of people with intellectual disabilities is determined by the opportunity to acquire appropriate social and civic competences. These competences are an essential condition for active participation in social life by each individual. This article discusses the issue of civic competence developed during formal and informal training. The considerations are based on conclusions from the research of social and civic competences conducted in a special vocational school for students with mild intellectual disabilities. The aim of the research was to check the effectiveness of civic competences training. The research population was made up of students taking part in the one-semester project "Young Citizen" and students from the control group not covered by the project. In the exploration, the researchers used Questionnaires of Social and Professional Competences for people with mental disabilities and their carers and also author's interview questionnaire on selected civic competences. The research results show that all respondents have a similar range of basic knowledge about society. Students taking part in the training have broader competences in the fild of civic issues.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Lubelskie
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject kompetencje społeczne
dc.subject kompetencje obywatelskie
dc.subject trening kompetencji obywatelskich
dc.subject niepełnosprawność intelektualna
dc.subject szkoła specjalna
dc.title Efektywność realizacji treningu kompetencji obywatelskich wśród pełnoletnich uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
dc.title.alternative Effectiveness of training civic competences among adult students with mild intellectual disability
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations