Home

Controversial experience tourism in the eyes of generation Y representatives

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Dolińska, Magdalena
dc.contributor.author Dąbrowski, Leszek S.
dc.contributor.author Grzelak-Kostulska, Elżbieta
dc.date.accessioned 2020-01-08T12:48:34Z
dc.date.available 2020-01-08T12:48:34Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Economic Problems of Tourism vol.1 (45), 2019, pp. 29-38.
dc.identifier.issn 1644-0501
dc.identifier.other 10.18276/ept.2019.1.45-03
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6229
dc.description.abstract This paper was written to contribute to the discussion on the perspectives of the development of selected forms of controversial tourism by means of: 1) surveying opinions of Generation Y representatives on how familiar they are with individual forms; 2) determining the responders’ impressions on acceptance of these forms; 3) gathering opinions on the perspectives of development of these forms. The starting point for the discussion is to approach the motives for such travels from the perspective of the concept of experience economy and to limit the research to tourism forms developing in response to the need of novelty, sensations and experiences. The demand factor connected with the need to maximize sensations shaped a specific form of tourism, described in this study as controversial experience tourism. It comprises sex tourism, drug tourism, disaster tourism, extreme tourism, thanatourism, esoteric tourism, urban exploring and poorism. The study was carried out with the help of the CAWI technique between February and May 2018 and involved 407 participants aged 18–26. The obtained results suggest relatively low future interest in forms of tourism that are perceived as strongly controversial. The thirst for new experiences and sensations is fully satisfied by these forms of extreme tourism that are positively perceived and do not arouse ethical controversies.
dc.description.abstract Celem pracy jest włączenie się w dyskusję nad perspektywami rozwoju wybranych form turystyki kontrowersyjnej poprzez: 1) zbadanie opinii przedstawicieli pokolenia Y na temat oceny stopnia znajomości poszczególnych form, 2) określenie odczuć respondentów na temat ich akceptacji, 3) zebranie opinii na temat perspektyw rozwojowych wskazanych form. Punktem wyjścia do dyskusji jest spojrzenie na motywy podejmowanych podróży z perspektywy koncepcji tzw. ekonomii doświadczeń oraz ograniczenie zakresu problemowego do form turystyki rozwijających się pod wpływem potrzeby poszukiwania nowości, wrażeń, doświadczeń. Czynnik popytu związany z potrzebą maksymalizacji wrażeń ukształtował pewną specyficzną grupę form turystyki, określoną na potrzeby analizy jako kontrowersyjna turystyka wrażeń. W jej zakres włączono: turystykę seksualną, narkoturystykę, turystykę katastrof, ekstremalną, tanatoturystykę, turystykę ezoteryczną, urban exploring i poorism. Badanie wykonano z zastosowaniem techniki CAWI, w okresie od lutego do maja 2018 roku z udziałem 407 respondentów w przedziale wiekowym 18–26 lat. Uzyskane wyniki sugerują stosunkowo niewielkie zainteresowanie w przyszłości formami turystyki, które kojarzone są jako silnie kontrowersyjne. Potrzebę zdobywania nowych doświadczeń i wrażeń w pełni zapewniają formy turystyki ekstremalnej, które postrzegane są pozytywnie i nie wywołują kontrowersji natury etycznej.
dc.language.iso eng
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject controversial tourism
dc.subject controversial experience tourism
dc.subject Generation Y
dc.subject experience economy
dc.title Controversial experience tourism in the eyes of generation Y representatives
dc.title.alternative Kontrowersyjna turystyka wrażeń w opinii przedstawicieli pokolenia Y
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations