Home

Partnerstwo Wschodnie jako ukoronowanie polskich starań o utworzenie Wschodniego Wymiaru UE

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Czechowska, Lucyna
dc.date.accessioned 2013-08-23T07:09:18Z
dc.date.available 2013-08-23T07:09:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Studia orientalne, nr 1 (1) 2012, pp. 17-36
dc.identifier.issn 2299-1999
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/607
dc.description.abstract The aim of the article is to analyse Polish aspirations to create Eastern Dimension of the EU, which has finally succeed in May 2009, when the Eastern Partnership was inaugurated. The author presents Polish proposals addressed to Brussels between 1998 and 2008 (The Eastern policy of the European Union in the enlargement perspective – Polish side of view 2001; non-paper Wider Europe 2003; The New Neighbours – a framework for relations. Proposals from Poland 2003; The Neighbourhood Instrument – the Polish standpoint 2003; the European Neighbourhood Policy – Eastern Dimension 2006; Polish-Swedish Proposal. Eastern Partnership 2008). Then, compares its content with actual solutions adopted by the European Union in a form of the European Commission Communications (Wider Europe III 2003; European Neighbourhood Policy V 2004; Commission proposal for a Regulation establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument X 2004; On strengthening the European Neighbourhood Policy XII 2006; A Strong European Neighbourhood Policy XII 2007; Eastern Partnership XII 2008).
dc.description.abstract Цель статьи состоит в анализе польского стремления к образованию Вос- точного Измерения Европейского Союза, который добился успеха в мае 2009 г., когда Восточное Партнерство было открыто. Автор представляет польские предложения адресованные ЕС в период между 1998 и 2008 года- ми (Восточная политика Европейского Союза в перспективе расширения – польская точка зрения 2001; неофициальный документ Большaя Европa 2003; Новые соседи – основа для отношений. Предложения из Польши 2003; Инструмент Соседства – польская точкa зрения 2003; Европейская Полити- ка Соседства – Восточное Измерение 2006; Польско-шведское предложе- ние. Восточное Партнерство 2008). Затем, сравнивает их сущность с факти- ческим содержанием решений принятых в форме Коммюнике Европейской Комиссии (Большая Европа III 2003; Европейская Политика Соседства V 2004; Предложение Комиссии о создании Европейского Инструмента Со- седства и Партнёрства X 2004; Об усилении Европейской Политики Сосед- ства XII 2006; Сильная Европейская Политика Соседства XII 2007; Восточ- ное Партнерство XII 2008).
dc.description.abstract Celem artykułu prześledzenie polskich starań o utworzenie Wschodniego Wymiaru UE, które miały swoje ukoronowanie w powołaniu, w maju 2009 roku, Partnerstwa Wschodniego. Autorka przedstawia polskie propozycje adresowane do Brukseli w latach 1998-2008 (Polityka wschodnia Unii Europejskiej w perspektywie jej rozszerzenia o państwa Europy Środkowo-Wschodniej – polski punkt widzenia 2001; non-paper Poszerzona Europa 2003; The New Neighbours – a framework for relations. Proposals from Poland 2003; Instrument Sąsiedztwa – założenia polskiego stanowiska 2003, Europejska Polityka Sąsiedztwa – Wymiar Wschodni 2006;. Propozycja Polsko-Szwedzka. Partnerstwo Wschodnie 2008). Następnie porównuje ich treść z rzeczywistymi rozwiązaniami przyjętymi przez Unię Europejską w formie komunikatów Komisji Europejskiej (Wider Europe III 2003; European Neighbourhood Policy V 2004, wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa X 2004, O wzmocnieniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa XII 2006; Silna europejska polityka sąsiedztwa XII 2007; Partnerstwo Wschodnie XII 2008).
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Partnerstwo Wschodnie
dc.subject Eastern Partnership
dc.subject Wschodni Wymiar UE
dc.subject Eastern Dimension of EU
dc.title Partnerstwo Wschodnie jako ukoronowanie polskich starań o utworzenie Wschodniego Wymiaru UE
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations