Home

Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Bogusław Uliasz, Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – aspekt konstytucyjnoprawny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 247

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Drewek, Marcin
dc.date.accessioned 2019-02-06T16:28:35Z
dc.date.available 2019-02-06T16:28:35Z
dc.date.issued 2018-10-24
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 21, pp. 405-414
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2017.045
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5733
dc.description.abstract Celem niniejszej recenzji jest podjęcie próby odniesienia się do mającej niedawno miejsce nowelizacji prawa spowodowanej ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz nowelizacji kilku innych ustaw (tzw. ustawa wstrzymująca), przy czym dokonane w ujęciu prawa prywatnego. Wskazane odniesienie następuje w oparciu o monografię Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – aspekt konstytucyjnoprawny , opracowanej przez Mariusza Bidzińskiego, Marka Chmaja oraz Bogusława Uliasza, konkretnie zaś poszczególnych tez w niej zawartych. Wspomniana monografia stanowi ważny głos w dyskusji nad kwestią konstytucyjności rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę w ustawie wstrzymującej
dc.description.abstract The aim of this review is to undertake attempt of reference to the recent legislative amendment, provided by statue on withhold sale of agricultural real property of The National Treasury Resorces of Agrucultural Property and amendment of several other statutes (so – called withholding statue), whereby with regard to private law dimansion. The above – mentioned referance will be conducted on the ground of monograph: Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – aspekt konstytucyjnoprawny , elaborated by Mariusz Bidziński, Marek Chmaj and Bogusław Uliasz, while specifically it’s particular scholar thesis. The said monograph represents a significant voice in discussion on complience of the withholding statue with the constitution.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject recenzja
dc.subject ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
dc.subject ustawa wstrzymująca
dc.subject review
dc.subject statue on withhold sale of agricultural real property of The National Treasury Resorces of Agrucultural Property
dc.subject withholding statue
dc.title Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Bogusław Uliasz, Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – aspekt konstytucyjnoprawny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 247
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations