Home

Wpis komornika sądowego na listę adwokatów – wybrane zagadnienia

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Brzezicki, Tomasz
dc.contributor.author Rączka, Piotr
dc.date.accessioned 2019-02-06T16:28:35Z
dc.date.available 2019-02-06T16:28:35Z
dc.date.issued 2018-10-24
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 21, pp. 47-62
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2017.026
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5730
dc.description.abstract W opracowaniu dokonano analizy przepisów ustawy Prawo o adwokaturze warunkujących wpisanie na listę adwokatów osób wykonujących zawód komornika sądowego oraz podstaw do wydania decyzji o skreśleniu tych osób z listy adwokatów. Obecnie obowiązująca regulacja w tym zakresie wykazuje niespójność z innymi zapisami, ograniczającymi wpis na listy osób wykonujących inne prawnicze zawody zaufania publicznego. Ponadto jest również wewnętrznie niespójna, obligując organy samorządu adwokackiego do wpisania wykonującego zawód komornika sądowego na listę adwokatów, a następnie do jego skreślenia z tej listy. W podsumowaniu opracowania zostały sformułowane wnioski de lege ferenda , których realizacja pozwoli na wyeliminowanie wad obecnie obowiązującej regulacji prawnej w tym zakresie.
dc.description.abstract The study analyzes the provisions of the Law on Advocates, which condition the entry into the list of advcates of persons who practice the profession of a judicial officer and the grounds for the decision on the deletion of these persons from the list of advocates. The current regulation in this area shows inconsistency with other, similar provisions limiting entries on the lists of persons performing other legal professions of public trust. In addition, it also shows internal incoherence, obliging on the one hand to enter the judicial officer who performs his profession on the list of advocates, and after making the entry, obliging the Bar associations to strike this person off the list. In the summary of the study, de lege ferenda conclusions have been formulated, the implementation of which will allow to eliminate the drawbacks of the currently binding legal regulations in this respect.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject zawód zaufania publicznego
dc.subject komornik sądowy
dc.subject adwokat
dc.subject wpis na listę adwokatów
dc.subject skreślenie adwokata z listy
dc.subject profession of public trust
dc.subject judicial officer
dc.subject advocate
dc.subject entry on the list of advocates
dc.subject deletion of an advocate from the list
dc.title Wpis komornika sądowego na listę adwokatów – wybrane zagadnienia
dc.title.alternative The judicial officer’s entry on the list of advocates – selected issues
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations